Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 4; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2017;4(2):243-265
Ergenlik Döneminde İnternet Bağımlılığını Önleme Programları: Sistematik Gözden Geçirme
T Bağatarhan, DM Siyez
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
İnternetin yaşamımızın kaçınılmaz bir parçası hâline gelmesiyle birlikte gündemimize giren internet bağımlılığı, ergenlik döneminin ciddi sorunları arasında yer aldığı gibi sıklıkla araştırmalara da konu olmaktadır. İnternet bağımlılığının ergenlik dönemindeki yaygınlığını ve farklı değişkenlerle ilişkisini açığa çıkaran çalışmaların yanı sıra, ergenlik döneminde görülen internet bağımlılığını önlemeye yönelik çalışmaların da özellikle son yıllarda önem kazandığı dikkati çekmektedir. Bu husustaki çalışmalar, sayıca diğer çalışmalara göre sınırlı kalmakla birlikte sorun meydana gelmeden önce müdahale imkânı sunduğu için oldukça değerlidir. Bu araştırmanın amacı, ergenlik döneminde internet bağımlılığını önlemek için uygulanan programların etkililiğini inceleyen çalışmaları sistematik bir şekilde gözden geçirmektir. Bu amaçla Science Direct, Pubmed, Cochrane, Wiley Online Library ve Ulakbim veri tabanlarında “internet bağımlılığı”, “problemli internet kullanımı”, “ergen”, “önleme”, “müdahale”, “okul temelli”, “psiko-eğitim” anahtar kelimeleri üzerinden Türkçe ve İngilizce literatür taraması yapılmıştır. Literatür taraması sonucunda ulaşılan 435 makale PRISMA rehberi ve bu araştırma için belirlenen seçim kriterlerine göre değerlendirilmiş ve gerekli kriterleri karşılayan 5 makale araştırma kapsamına alınmıştır. Seçilen araştırmalar ise, araştırma yöntemi, uygulanan program, kullanılan ölçme aracı ve uygulanan programın etkililiği açısından incelenmiştir. Söz konusu araştırmaların ergenlik döneminde internet bağımlılığını önlemeye ilişkin olarak olumlu sonuçlar ortaya koyduğu görülmüştür.
Programs for Preventing Internet Addiction during Adolescence: A Systematic Review
With the Internet having become an inevitable part of life, Internet addiction, being on the agenda, is viewed as a significant problem for adolescents and is frequently a subject of research. One observes that in addition to studies on the prevalence of Internet addiction during adolescence and its relation to different variables, efforts to prevent Internet addiction in adolescence in recent years have particularly started to gain importance. The number of studies on preventing Internet addiction has been rather limited compared to other types of studies, yet studies on preventing Internet addiction have great value because they allow for intervention before Internet usage becomes a problem. The aim of this research is to systematically review studies examining the effectiveness of programs that have been implemented to prevent Internet addiction during adolescence. For this purpose, the keywords of Internet addiction, Problematic Internet use, Adolescence, Prevention, Intervention, School-based, and Psycho-education have been searched in the databases of Science Direct, Pubmed, Cochrane, Wiley Online Library, and Ulakbim both in Turkish and English. The resulting 435 articles from the literature search have been evaluated according to the PRISMA guide; the selection criteria determined for this research and the five articles that met the required criteria have been included in the research. The selected articles have been examined in terms of research method, program applied, instrument used, and effectiveness of the applied program. The studies under investigation are seen to reveal positive results for preventing Internet addiction in adolescents