Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 4; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2017;4(2):181-206
Lise Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanım Durumlarının Dinî İnanç ve Ahlaki Olgunluk Düzeylerine Göre Yordanması
H Ekşi, M Çiftçi
Marmara Üniversitesi, İstanbul
Araştırmada lise öğrencilerinin dinî inanç ve ahlaki olgunluk düzeyleri ile problemli internet kullanımları arasındaki ilişkileri ortaya koymak amaçlanmıştır. 224’ü kız (%57,60), 165’i erkek (%42,40) toplam 389 lise öğrencisinin katıldığı çalışmada, Problemli İnternet Kullanım Ölçeği, Dini İnanç Ölçeği, Ahlaki Olgunluk Ölçeği ve Ki- şisel Bilgi Formu ile veriler toplanmıştır. Ülkemizde problemli internet kullanımını yordayan değişkenleri tespit etmeye yönelik araştırmaların sınırlı sayıda olduğu ve bu araştırmaların ancak son yıllarda yapılmaya başlandığı görülmektedir. Buradan hareketle ülkemizde problemli internet kullanımını yordama gücüne sahip değişkenleri tespit etmeye yönelik araştırmalara ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir. Çoklu doğrusal regresyon analizi ve Pearson Momentler Çarpım Korelasyon tekniği ile ulaşılan bulgular lise öğrencilerinde ahlaki olgunluğun problemli internet kullanımının önemli bir yordayıcısı olduğunu, dinî inanç düzeyinin ise öğrencilerin problemli internet kullanımları ile bir ilişkisinin olmadığını göstermiştir. Bu sebeple problemli internet kullanımını önlemeye yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde ve daha sonra yapılacak çalışmalarda, bireylerin ahlaki olgunluklarının dikkate alınmasının önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir
Predicting High School Students’ Problematic Internet Use in Terms of Religious Beliefs and Moral Maturity
This study intends to reveal the relationships among high school students’ problematic Internet use with their religious beliefs and moral maturity. Data has been collected using the Problematic Internet-Use Scale, Religious Belief Scale, Moral Maturity Scale, and personal information form; the participants consist of 389 high school students. The results of the analysis obtained by multiple linear regression analysis reveals that moral maturity is a significant predictor of problematic Internet use in high school students; no statistically significant relationship exists between students’ level of religious belief and problematic Internet use. Therefore, individuals’ moral maturity is considered as an important contribution for future studies and for guidance and counseling services in preventing problematic Internet use.