Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 4; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2017;4(2):151-180
Sağlık Bakanlığının Uyuşturucuya Yönelik Politikalarının Analizi
DT Arslan, Y Akbulut
Ankara Üniversitesi, Ankara
Uyuşturucu madde kullanımı, bireysel ve toplumsal hayatı tehdit eden önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalış- mada, Sağlık Bakanlığının uyuşturucu ile mücadele kapsamında koruyucu/önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetlerine yönelik politikalarının analizi amaçlanmıştır. Bu amaca binaen geriye dönük olarak, süreç analizi yöntemi kullanılmıştır. Sağlık Bakanlığının uyuşturucu ile mücadeleye yönelik politikalarının analizini amaçlayan çalışma, 2013-2015 yılları arasında saptanan çıktılara dayalı olarak ve Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem Planı/2015’nın kapsamı dikkate alınarak yapılmıştır. Politika analizi sonucunda, Acil Eylem Planı kapsamında belirlenen tedavi merkezlerinin sayısının artırılması, tanılama standartlarının geliştirilmesi, koruma/önleme ve tedavi hizmetinde kullanılmak üzere danışma hattının kurulması, medyanın etkin olarak kullanılması ve üst yönetimin desteğinin temin edilmesi boyutlarında olumlu gelişmelerin sağlandığı bulunmuştur. Bununla birlikte, Acil Eylem Planı çerçevesinde belirlenen toplum sağlığı merkezlerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan faaliyetler için pozitif performans kriteri belirlenmesi, Türkiye Uyuşturucu ile Mücadele Bilimsel Danışma Kurulunun oluşturulması, jenerik sınıflandırma yönetiminde gerekli düzenlemelerin yapılması, fon kullanımında koordinasyonun sağlanması, İletişim Kurulunun oluşturulması ve uyuşturucu ile mücadelede ortak bir dilin kullanılması olarak belirlenen hedeflere ilişkin, uygulamaya dönük herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Ayrıca, uyuşturucu ile mücadele için oluşturulan politikaların uygulamadaki sonuçlarını ölçmede kullanılacak verilerin eksik ve yetersiz olduğu, Türkiye’de uyuşturucu ile mücadelenin çok başlı yürütüldüğü, yani konuyla ilgili planların ulusal düzeyde olmakla beraber farklı kurumlar tarafından müstakil şekilde hazırlandığına dikkat çekilmiştir.
Analysis of Policies toward Drugs by Turkey’s Ministry of Health
Drug use constitutes an important public health issue due to the danger that it presents not only to users but also to society as a whole. Aiming to analyze the anti-drug policies implemented by Turkey’s Ministry of Health for preventive and curative health services, this study used a process analysis method to analyze the data retrospectively. The study was conducted as part of the Ministry of Health’s drug policy based on the output set between 2013 and 2015 and under the Anti-Drug Emergency Action Plan 2015. The policy analysis found not only that the number of treatment centers included in the emergency action plan had increased but also that diagnostic standards had been developed, an advisory hotline for the prevention and treatment of drug use had been established, the media was effective in provoking reform, and senior administration support had developed in a positive direction. In addition, no practical study related to the targets determined as part of the emergency action plan was found to exist, including studies attempting to determine positive performance criteria for activities carried out as part of the anti-drug efforts in community health centers, the establishment of the Turkish Scientific Advisory Board on Anti-Drugs, making necessary arrangements in generic classification management, coordinating the use of funds, establishing the communication board, Such as the use of a language. Also noted are the lack of data used in assessing the practical consequences of policies for the fight against drugs, the fact that the fight against drugs in Turkey implemented is multi-headed, and the existence of national plans prepared by different institutions.