Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 30; Sayı: 75>> Özet
TAM METİN
Türk Psikoloji Dergisi; 2015;30(75):81-95
Psikolojik Dayanıklılığın Açıklanmasında Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Rolü: Bir Kanonik İlişki Analizi
F Çetin, HO Yeloğlu, HN Basım
Niğde Üniversitesi, Niğde
Psikolojik dayanıklılık, kişilerin yaşamda karşılaştıkları çeşitli güçlükler ve zorluklar karşısında, kendilerini toparlayabilme veya bunların üstesinden gelebilme yeteneğidir. Bu çalışmada, psikolojik dayanıklılığın açıklanmasında hangi kişilik özelliklerinin etkili rol oynadığı ve hangi dayanıklılık boyutlarının bu süreçte öne çıktığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada anket yöntemi ile 286 üniversite öğrencisinden veri toplanmıştır. Ölçüm araçları olarak Beş Faktör Kişilik Ölçeği ile Psikolojik Dayanıklılık Anketi kullanılmıştır. Kanonik korelasyon analizi sonucunda elde edilen bulgular, dışadönüklük, özdisiplin, gelişime açıklık ve uyumluluk seviyeleri yüksek, nörotiklik seviyeleri düşük kişilerin psikolojik dayanıklılıklarının yüksek olduğunu göstermiştir. Bunun yanında psikolojik dayanıklılığın açıklanmasında kendilik algısı, sosyal kaynaklar ve sosyal yeterlilik alt boyutlarının, kişiliğin açıklanmasında ise dışadönüklük ve özdisiplin alt boyutlarının ön plana çıktığı ortaya çıkmıştır. Sonuçta psikolojik dayanıklılığın açıklanmasında kişiliğin önemli bir varyansa sahip olduğu ortaya çıkmış ve elde edilen bulgular yazındaki sonuçlar ışığında tartışılmıştır.
The Role of Big Five Personality on Predicting the Resilience: A Canonical Relation Analysis
Resilience is an ability to bounce back from adversities, setbacks or difficulties in face of stressful life events. The main purpose of this study was to analyze the role of big five personality in predicting the resilience and to determine the most influent dimensions of resilience in this process. Data were gathered from 286 university students with using survey method. The instruments were Resilience Scale and Big Five Personality Scale. Results of the canonical correlation analysis showed that extroversion, agreeableness, conscientiousness and openness to experience are positively, and neuroticism is negatively related to the resilience. Furthermore, it was determined that perception of self, social resources and social competence sub-dimensions of the resilience, and extroversion and consciousness sub-dimensions of the personality distinguished in predicting the resilience and personality respectively. Ultimately all results proposed that big five personality explain significant variance in resilience structure. The results were discussed in the light of the literature.