Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 30; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2017;30(3):251-257
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM Kliniğinde yatarak tedavi gören hastaların sosyodemografik özelliklerinin retrospektif analizi
H Karaağaç, Z Usta, A Usta, M Yarmalı, A Gödekmerdan
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kayseri
Amaç: Bu çalışmada Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM (Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi ve Eğitim Merkezi) kliniğinde alkol ve madde kullanım bozukluğu nedeni ile yatarak tedavi edilen kişilerin sosyo-demografik özelliklerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem: AMATEM kliniğinde 2007-2015 tarihleri arasında yatarak tedavi gören 1222 hastanın kayıtlı yatış dosyaları geriye dönük olarak incelendi ve elde edilen veri tarafımızca hazırlanan bilgi formlarına kaydedildi. Verinin istatistiksel değerlendirmesi SPSS 23 programı ile hazırlanan bir veri tabanına kaydedildi. Tanımlayıcı analizler için ki-kare testi kullanıldı. Güvenirlik düzeyi %95 olarak alındı ve tüm analizler için istatistiksel anlamlılık sınırı p
Retrospective analysis of sociodemographic characteristics of inpatients at Kayseri Research and Training Hospital AMATEM Clinic
Objective: The purpose of this study is to retrospectively determine the sociodemographic characteristics of inpatients with the diagnoses of alcohol and substance use disorder in AMATEM (Research, Treatment and Training Center for Alcohol and Substance Dependence) clinic of Kayseri Training and Research Hospital. Methods: Medical records of 1222 patients who were hospitalized at AMATEM clinic of Kayseri Training and Research Hospital between the years 2007-2015 were analyzed retrospectively and the obtained data were recorded on data sheets prepared by us. Statistical evaluation of the data was recorded in a database prepared by SPSS 23 software. Chi-square test was used for descriptive analyzes. The confidence level was taken as 95% and the statistical significance limit was accepted as p