Dergi Ara >>
Yıl:1997; Cilt: 8; Sayı: 1>> Özet
Türk Psikiyatri Dergisi; 1997;8(1):55-60
Mevsimsellik ve Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu
Ş ERCAN, V TOPÇUO?LU. H YÖNEY
On milyondan fazla kişinin yaşadığı İstanbul 40.58 derece kuzey enleminde yer almakta olup; bulunduğu yer itibariyle mevsimsel değişikliklerin insan ruh durumu ve davranışına etki etmesinin beklenebileceği bir konumdadır. Bu çalışmada İstanbul’un farklı bölgelerinden seçilmiş, üç yıl ve daha uzun süredir İstanbul’da yaşayan 422 deneğe Mevsimsellik Paterni Değerlendirme Anketi’nin (MPDA) Türkçe çevirisi uygulanmıştır. Araştırmaya alınanların %30.6’sı mevsimlerde ortaya çıkan değişikliklerin kendileri için sorun oluşturduğunu belirtmişlerdir. Ortalama Global Mevsimsellik Skoru (GMS) 9.01±4.5 bulunmuş, kadınlarla erkekler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Deneklerin Ekim ayı ile birlikte kendilerini kötü hissetmeye başladıkları, Nisan ayı ile birlikte düzeldikleri belirlenmiştir. Mevsimsellik Paterni Değerlendirme Anketi’ni (MPDA) temel alarak yapılan değerlendirmede Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu (MDB) prevalansı %12.3, Subsendromal Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu prevalansı %32.9 olarak bulunmuştur.


Seasonality and Seasonal Affective Disorder
Istanbul, with a population of 10 million is located on 40.58° north latitude and with regard to its location, the seasonal change can be expected to affect human mood and behavior. In this study 422 subjects for different districts of Istanbul were given the Turkish translation of Seasonal Pattern Assesment Questionnaire (SPAQ). 30.6% of the subjects stated that changes caused by the seasons create problems for them. The average Global Seasonal Score (GSS) was calculated as 9.01±4.5 and no significant statistical difference was found between women and men. The test subjects report that feeling bad started in September and got better in April. The prevalance of Seasonal Affective Disorder (SAD) and Subsendromal Seasonal Affective Disorder, which were calculated using SPAQ, were found to be 12.3% and 32.9%, respectively.