Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 30; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2017;30(3):217-223
DSM-5 Agorafobi Şiddet Ölçeği Çocuk Formunun Türkçe güvenilirliği ve geçerliliği
Ş Sapmaz, H Erkuran, D Ergin, M Öztürk, N Celasin, D Karaarslan, E Köroğlu, Ö Aydemir
Celal Bayar Üniversitesi, Manisa
Amaç: Bu çalışmada DSM-5 Agorafobi Şiddet Ölçeği Çocuk Formunun Türkçe sürümünün güvenilirliği ve geçerliliğinin değerlendirmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma grupları çocuk psikiyatri kliniğinde tedavi gören ve agorafobi tanısı alan 36 hasta ile ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 100 sağlıklı gönüllüden oluşmaktadır. Değerlendirmede Agorafobi Şiddet Ölçeği Çocuk Formunun yanı sıra Çocukluk Çağı Anksiyete Tarama Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Güvenilirlik analizlerinde Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.929’dur. Test- yeniden test bağıntı katsayısı r=0.566 olarak hesaplanmıştır. Birlikte geçerlilikte Çocukluk Çağı Anksiyete Tarama Ölçeği ile yüksek düzeyde bağıntı göstermiştir. ROC analizinde eğri altında kalan alan 0.934’dür. Sonuç: Agorafobi Şiddet Ölçeği Çocuk Formunun Türkçe sürümünün hem klinik uygulamada hem araştırmalarda güvenilir ve geçerli biçimde kullanılabileceği gösterilmiştir.
Validity and reliability of the Turkish version of the DSM-5 “Severity Measure for Agoraphobia—Child Age 11–17”
Objective: This study aimed to assess the validity and reliability of the Turkish version of the DSM-5 “Severity Measure for Agoraphobia—Child Age 11–17”. Method: Study group consisted of 36 patients, who have been treated in a child psychiatry unit and diagnosed with agoraphobia, and 100 healthy volunteers who have been secondary and highschool students. For the assessment, the Screen for Childhood Anxiety and Related Emotional Disorders (SCARED) was used along with the DSM-5 “Severity Measure for Agoraphobia—Child Age 11–17”. Results: Regarding reliability analyses, Cronbach’s alpha internal consistency coefficient was calculated as 0.929. Test-retest correlation coefficient was 0.566. For concurrent validity, the measure showed a high correlation with the SCARED. In ROC analysis, area under ROC curve was calculated as 0.934. Conclusion: It was concluded that Turkish version of the DSM-5 “Severity Measure for Agoraphobia—Child Age 11–17” could be used as a valid and reliable tool both in clinical practice and for research purposes.