Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 30; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2017;30(3):202-216
Teknolojik bağımlılıklar ve sosyal bağlılık: İnternet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, dijital oyun bağımlılığı ve akıllı telefon bağımlılığının sosyal bağlılığı yordayıcı etkisi
M Savcı, F Aysan
Fırat Üniversitesi, Elazığ
Amaç: Bu araştırmada internet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, dijital oyun bağımlılığı ve akıllı telefon bağımlılığı olmak üzere, dört teknolojik bağımlılığın sosyal bağlılığı yordayıcı etkisi incelenmiştir. Yöntem: Araştırma son bir yıldır internet kullanan, dijital oyun oynayan ve sosyal medya kullanan ve en az bir sosyal medya hesabı ve akıllı telefonu olan 201 (101’i kız, 100’ü erkek) ergen üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formu, Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği Kısa Formu, Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği, Sosyal Medya Bozukluğu Ölçeği, Sosyal Bağlılık Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu ile toplanmıştır. Araştırma verileri tek ve çok değişkenli normallik, doğrusallık ve çoklu bağlantı problemi dikkate alınarak, parametrik istatistiki yöntemlerle çözümlenmiştir. Bulgular: Analiz sonucunda internet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, dijital oyun bağımlılığı ve akıllı telefon bağımlılığının sosyal bağlılığın %25’ini anlamlı düzeyde yordadığı görülmüştür. Ayrıca sosyal bağlılığın açıklanmasında en güçlü etkinin internet bağımlılığından geldiği ve bunu sırasıyla sosyal medya bağımlılığı, dijital oyun bağımlılığı ve akıllı telefon bağımlılığının takip ettiği saptanmıştır. Sonuç: İnternet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, dijital oyun bağımlılığı ve akıllı telefon bağımlılığı olmak üzere, dört teknolojik bağımlılık sosyal bağlılığı önemli ölçüde etkilemektedir.
Technological addictions and social connectedness: predictor effect of internet addiction, social media addiction, digital game addiction and smartphone addiction on social connectedness
Objective: This study examined the predictor effects of four technological addictions, including Internet addiction, social media addiction, digital game addiction and smartphone addiction on social connectedness. Method: The study was conducted on 201 adolescents (101 girls, 100 boys) who have been using Internet, playing digital games, and using social media for at least one year, and have at least one social media account and a smartphone. The Young’s Internet Addiction Test-Short Form, Social Media Disorder Scale, Digital Game Addiction Scale, Smartphone Addiction Scale-Short Version, Social Connectedness Scale, and Personal Information Form were used as data collection tools. Parametric statistical methods were used to analyze the data, taking into consideration the single and multivariable normality, linearity, and multicolinearity. Results: The analysis showed that Internet addiction, social media addiction, digital game addiction and smartphone addiction significantly predicted 25% of social connectedness. In addition, it has been determined that the strongest effect on social connectedness is from Internet addiction followed by social media addiction, digital game addiction, and smartphone addiction respectively. Conclusion: Four technological addictions including Internet addiction, social media addiction, digital game addiction and smartphone addiction significantly affect social connectedness.