Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 30; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2017;30(3):194-201
Antisosyal kişilik bozukluğunda zarar verici davranış örüntülerinin ve madde kullanımprofilinin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu belirtileri ile ilişkisi
O Durmaz
Balıkesir Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Balıkesir
Amaç: Bu çalışma ile antisosyal kişilik bozukluğu (ASKB) tanısı almış genç erişkin erkek populasyonda madde kullanımı ve zarar verici davranış profili ile dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) belirtileri arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya madde kullanım öyküsü tarifleyen 119 ASKB olgusu alındı. Olgulara sosyodemografik veriler ve klinik bilgi formu, Bağımlılık Profil İndeksi (BAPİ), Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Ölçeği (EDHÖ) uygulandı. Bulgular: İntihar girişimi olan ASKB tanılı bireylerde, BAPİ tanı alt ölçeği ve EDHÖ aşırı hareketlilik/dürtüsellik alt ölçeği daha yüksek saptandı. Adli olaya karışanlarda motivasyon alt ölçeği hariç tüm BAPİ ve EDHÖ skorları daha yüksek saptandı. Bağımlılık şiddetine göre grupların ikili karşılaştırmalarında EDHÖ dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik/dürtüsellik ve toplam puanı ortalamaları orta ve yüksek bağımlılık şiddeti olanlarda düşük bağımlılık şiddeti olanlara göre anlamlı düzeyde yüksek saptandı. Motivasyon alt skoru hariç tüm BAPİ skorları ile EDHÖ skorları arasında pozitif korelasyon tespit edildi. Sonuç: Çalışmamız, ASKB olan bireylerde madde kullanımı ve zarar verici davranış profilinin DEHB bulguları ile yakın ilişkisi olduğunu desteklemektedir.
The relationship between harming behavior and substance use profile, andattention deficit hyperactivity disorder symptoms in antisocial personalitydisorder
Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between substance use and harming behavior profile, and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) symptoms in young adult male population diagnosed with antisocial personality disorder (ASPD). Method: The study enrolled 119 ASPD subjects who reported substance use history. All participants were administered sociodemographic data and clinical information form, Addiction Profile Index (API), and Adult ADD/ADHD DSM IV- Based Diagnostic Screening and Rating Scale (Adult ADHD Scale). Results: The diagnosis subscale of API and hyperactivity/impulsivity subscale of Adult ADHD Scale scores were significantly higher in subjects with a history of suicide attempt. All subscales of Adult ADHD scale and all API subscales other than motivation subscale scores were significantly higher in forensic cases. In pairwise comparison, attention deficit, hyperactivity/impulsivity and total scores of Adult ADHD scale were significantly higher in moderate and high level addiction groups than low level addiction group. There was a significant correlation between all subscales of Adult ADHD scale and API except motivation subscale. Conclusion: Our study suggests a considerable relationship between substance use profile and harming behavior, and ADHD symptoms in people with ASPD.