Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 30; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2017;30(3):170-180
Beden imajı ile psikolojik belirti düzeyi ve kişilerarası tarz arasındaki ilişkiler: Alternatifmodeller
A Altınok, A Kara
Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
Amaç: Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin beden imajları ile psikolojik belirti düzeyleri ve kişilerarası tarzlar arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda iki model test edilmiştir. Modellerden birinde, beden imajı ile psikolojik belirti düzeyleri arasındaki ilişkide, kişilerarası tarzın aracı etkisi, diğerinde ise beden imajı ile kişilerarası tarz arasındaki ilişkide psikolojik belirti düzeylerinin aracı etkisi test edilmiştir. Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu, 2015–2016 eğitim öğretim yılının ilk döneminde Eskişehir’de bir kamu üniversitesinin çeşitli fakültelerinde lisans öğrenimi gören 250 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcıların yaşları 18 ile 26 arasındadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Beden Algısı Ölçeği, Kişilerarası Tarz Ölçeği ve Kısa Semptom Envanteri kullanılmıştır. Veriler yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak analiz edilmiştir. Dolaylı etkilerin anlamlılığının test edilmesi için de Bootstrapping yöntemi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmada, beden imajı ile kişilerarası tarz arasındaki ilişkide, psikolojik belirti düzeyinin tam aracılık etkisinin olduğu, beden imajı ile psikolojik belirti düzeyi arasındaki ilişkide ise kişilerarası tarzın kısmi aracılık etkisinin olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Bu çalışma, beden imajının, üniversite gençliği ruh sağlığında önemli bir faktör olduğunu ortaya koymaktadır.
Relationship between body image, psychological symptom level and interpersonal style: alternative models
Objective: The purpose of this study was to evaluate the relationship between body image, psychological symptom levels and interpersonal styles in college students. Two models have been tested for this purpose. In one of the models, the mediating effect of interpersonal style on the relationship between body image and psychological symptom levels; in the other model, the mediating effect of psychological symptom levels on the relationship between body image and interpersonal style was tested. Method: The study group consists of 250 undergraduate students at several schools of a public university in Eskisehir who have been on the first term of the academic year 2015-2016. Subjects’ ages ranged 18–26 years. Body-Cathexis Scale, Personality Style Scale, and Brief Symptom Inventory were used as data collection tools in the study. The data were analyzed using structural equation modeling. The bootstrapping method was also used to test the significance of the indirect effects. Results: Findings revealed that the relationship between body image and interpersonal style was fully mediated by psychological symptom level, whereas the relationship between body image and psychological symptom level was partially mediated by interpersonal style. Conclusion: This study revealed that body image is an important factor in college youth mental health.