Dergi Ara >>
Yıl:1997; Cilt: 8; Sayı: 1>> Özet
Türk Psikiyatri Dergisi; 1997;8(1):36-44
Kleptomani: Bir Gözden Geçirme
L TAMAM, N ÖZPOYRAZ, M ÜNAL
Kleptomani, kişisel kullanım yada parasal değeri için gereksinme duyulmayan nesneleri çalmaya yönelik dürtülere karşı koyamama olarak tanımlanan bir dürtü denetim bozukluğudur. DSM-IV’te dürtü denetim bozukluğu başlığı altında sınıflandırılmasına karşın, çeşitli araştırıcılar kleptomaninin diğer bozukluklarla olan ilişkisine dikkat çekerek obsesif kompulsif spektrum bozuklukları, affektif spektrum bozuklukları başlığı altında değerlendirilebileceğini ileri sürmüşlerdir. Bununla birlikte, uzun yıllardan beri tanımlanan bu bozukluk üzerinde yeterli sayıda araştırma ve sistematik çalışma yapılmamış, yapılmış çalışmalar ise daha çok olgu sunumu ve nedenini açıklamaya yönelik kuramsal çalışmalar biçiminde kalmıştır. Bu yazıda, kleptomaninin sıklık ve yaygınlığı, tanı ölçütleri ve klinik özellikleri, nedenleri, eşlik eden psikiyatrik bozukluklar, ayırıcı tanısı ve sağaltımı şimdiye değin yapılan çalışmalar ışığında tartışılmıştır.
Kleptomania: A Review
Kleptomania is an impulse-control disorder which is defined as the recurrent failure to resist impulses to steal objects not needed for personal use or their monetary value. Despite its classification as an impulse-control disorder in DSM-IV, different researchers proposed that kleptomania could be assessed as an obsessive-compulsive spectrum disorder or affective spectrum disorder because of the similarities with the disorders in these spectrums. However, researches conducted on this subject are scarce and limited with case reports and theoretical studies on etiology. More study is needed to delineate this disorder. In this review, epidemiology, etiology, clinical features, diagnostic criteria, associated psychopathology, differential diagnosis and treatment of kleptomania is discussed in the light of literature.