Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 28; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Türk Psikiyatri Dergisi; 2017;28(3):163-171
İntihar Girişimi Öyküsü Olan Şizofreni Olgularında Şimdiki Klinik Değişkenler
DS Aykut , FC Arslan, EÖ Karagüzel , S Karakullukçu, A Tiryaki
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
Amaç: Şizofreni hastalarında intihar davranışı ile ilişkili klinik değiş- kenleri araştıran çalışmalarda; yüksek intihar riski, depresyon ve düşük yaşam niteliği ile ilişkili bulunmuştur. Bu çalışmanın amacı; intihar girişimi öyküsü olan ve olmayan şizofreni hastalarının; sosyodemografik verileri, hastalık belirtileri, depresyon belirtileri, yaşam nitelikleri, toplumsal işlevsellikleri ve ilaç yan etkilerini karşılaştırarak; intihar davranı- şının klinik görünüme etkisini araştırmaktır. Yöntem: Şizofreni tanısı konmuş 115 hastaya sosyodemografik veri formu, Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği, Calgary Şizofrenide Depresyon Ölçeği (CŞDÖ), Yaşamdan Hoşnutluk ve Doyum Anketi, Sosyal İşlevsellik Ölçeği ve UKU Yan Etki Derecelendirme Ölçeği uygulanmıştır. Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların %44,3’ünün öykülerinde intihar girişimi tespit edilmiştir. İntihar girişimi olan hastalarda olmayanlara göre; ailede psikiyatrik hastalık öyküsü, sigara kullanımları, toplam hastalık süreleri anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. İntihar girişimi olan hastaların olmayanlara göre CŞDÖ puanları, UKU yan etki değerlendirme ölçeğinin ‘’Diğer’’ alt grubu puanları anlamlı derecede yüksek, yaşam nitelikleri ve toplumsal işlevsellik açısından sosyal uğra- şı değerlendirmeleri anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Korelasyon analizinde; CŞDÖ ile; Q-LES-Q ve SİÖ ‘Bağımsızlık/Performans’ alt ölçeği arasında negatif yönde ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Sonuç: İntihar davranışı şizofreni hastalarındaki klinik özellikleri etkileyebilir. Bu hastalar için ek tedavi ve sosyal destek programları önerilebilir
Current Clinical Variables in Schizophrenia Cases with Suicide Attempt History
Objective: High suicide risk was shown to be related with depression and low quality of life in studies investigating clinical variables related to suicidal behavior. The aim of this study was to investigate the effects of a suicide attempt on clinical presentation by comparing sociodemographic variables, clinical signs, symptoms of depression, quality of life, social functionality, and reported adverse drug reactions in schizophrenic patients with and without suicide. Method: Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), Calgary Depression Scale (CDS), Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire (Q-LES-Q), Social Functioning Scale (SFS), and Udvalg for Kliniske Undersøgelser Side Effect Rating Scale (UKU) were administered to 115 patients with schizophrenia. Results: 44.3% of patients had at least one suicide attempt. Among sociodemographic variables, a family history of suicide, smoking, and total duration of disease were significantly higher in patients with suicide history than without. Scores of CDS and UKU subscores were significantly higher, and quality of life and social occupation in social functionality were significantly lower in patients with a history of suicide. In correlation analysis, CSD was negatively correlated with Q-LES-Q and independency/performance subscore of SFI, and positively correlated with UKU-Neurological subscore. Discussion: In line with this data, suicidal behavior may be suggested to affect clinical presentation and course characteristic of schizophrenic patients. Additional treatments towards factors that may impact on the clinical course and social support programs might be suggested for these patients