Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 7; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Journal of Mood Disorders; 2017;7(2):104-109
Montelukast’ın sıçanlarda zorunlu yüzme testinde depresyon davranışı üzerine etkileri
E Gonca
Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak
Amaç: Montelukast (ticari ismi: Singulair) kronik astımın tedavisinde kullanılan bir sisteinil lökotrien reseptör antagonistidir. Astımlı hastalarda montelukast kullanımının psikiyatrik yan etkileri tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı montelukast tedavisinin sağlıklı ve astımlı sıçanlarda depresyon davranışı üzerine etkilerini araştırmaktır. Yöntem: Çalışmada 150-250 gr ağırlığında 50 adet dişi wistar albino türü sıçan kullanıldı. Çalışma iki grupta yürü- tüldü; grup I: sağlıklı grup; kontrol ve montelukast tedavi alt gruplarını içerir (n=20) ve grup II: astım grubu; kontrol, astımlı ve montelukast ile tedavi edilen astımlı ratlardan oluşan alt grupları içerir (n=30). Astım grubunda, kontrol alt grubu dışındaki tüm sıçanlara bronşiyal astım modeli uygulandı. Bu modelde, hayvanlar intraperitonel yolla verilen ovalbuminle duyarlılaştırıldı ve ovalbumin solutularak provoke edildi. Her iki grubun montelukast tedavi alt gruplarındaki sıçanlara, montelukast 10 mg/kg’lık dozda intraperitonel yolla 10 gün boyunca verildi. Montelukast tedavisinin depresyon davranışı üzerine etkisini araştırmak için zorunlu yüzme testi kullanıldı. Bulgular: Sağlıklı sıçanlarda (Grup I), immobilite süresi montelukast ile tedavi edilen alt grupta kontrol alt grubuna göre artış gösterdi (p>0.05). Bununla birlikte, bu grupta immobilite süresi montelukast tedavisi uygulanan astımlı sıçanlarda serum fizyolojik verilen astımlı sıçanlara göre daha yüksekti (p<0.05). Sonuç: Montelukast tedavisi sağlıklı ve astımlı dişi sıçanlarda depresyon davranışına neden olmaktadır.
The effect of montelukast on depression behavior in rat forced swimming test
Objective: Montelukast (brand name: Singulair), which is used for treatment of chronic asthma, is a leukotriene receptor antagonist. The psychiatric side effects of montelukast use in asthma patients are controversial. The aim of this study is to examine the effect of montelukast treatment on depression behavior in both healthy and asthmatic rats. Method: 50 wistar albino female rats, of between 150 and 250 g in weight, were used in this study. The study was conducted with two groups: Group I: healthy group; including control, asthma, and montelukast-treated asthma subgroups (n=20) and Group II: asthmatic group including control, asthma, and montelukast-treated asthma subgroups (n=30). The bronchial asthma model was employed for all the rats in the asthmatic group. In this model, the animals were sensitized by giving ovalbumin intraperitoneally and they were also provoked by breathing ovalbumin. Montelukast was given to the rats intraperitoneally at a dose of 10 mg/kg for 10 days in montelukast-treated subgroups of both groups. A forced swimming test was used to determine the effect of montelukast treatment on depression behavior. Results: In the healthy rats (Group I), immobility time increased in montelukast-treated asthmatic rats compared to the control subgroup (p>0.05). However, in this group (Group II), immobility time was higher in montelukast-treated asthmatic rats compared to saline treated asthmatic rats (p<0.05).