Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 4; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2017;4(1):119-135
Patolojik Narsisizm ve Alkol Kullanım Bozukluğu Arasındaki İlişki
Y Can, İ Anlı, C Evren, Ö Usta
Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul
Bu çalışmanın amacı yatarak tedavi gören alkol kullanım bozukluğu olan bireyleri sağlıklı bireylerle karşılaştırarak kendilik psikolojisi kuramı açısından alkol kullanım bozukluğunun nedenlerini araştırmaktır. Çalışmaya toplamda 308 kişi katıldı. Katılımcı grubu Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi ve Eğitim Merkezinde (AMATEM) yatarak takip ve tedavi edilmekte olan, alkol kullanım bozukluğu tanısı almış 206 erkek hastadan; karşılaştırma grubu ise alkol kullanımına bağlı herhangi bir sorunu olmayan ve herhangi bir psikiyatrik tanısı bulunmayan, toplumdan tesadüfî olarak seçilen 102 erkekten oluştu. Katılımcılara yaş, cinsiyet, ailede alkol kullanımı, gelir, medeni durum, eğitim düzeyi gibi bilgilerin sorulduğu sosyodemografik veri formu ve Kendilik Psikolojisi Envanteri verildi. Çalışmamızda alkol kullanım bozukluğu olan bireylerin Kendilik Psikolojisi Envanterinin savunmacı büyüklenmeci kendilik ve savunmacı idealleştirilmiş ebeveyn imagosu puanlarının karşılaştırma grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu; sağlıklı büyüklenmeci kendilik ve sağlıklı idealleştirilmiş ebeveyn imagosu puanlarının ise karşılaştırma grubuna göre anlamlı düzeyde düşük olduğu bulundu Çalışmamızın bulguları; alkol kullanım bozukluğunun nedenlerinden birinin kendilik yapısındaki eksiklikler ve egonun savunma gücündeki yetersizlikler olabileceği ve alkol kullanım bozukluğunun patolojik narsisistik kendilik yapısı ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir.
The Relation between Pathological Narcissism and Alcohol Use Disorder
The objective of this study is to evaluate the relationship between alcohol use disorder and self psychology by comparing inpatients with alcohol use disorder and healthy individuals. A total of 308 individuals were included in this study. The subject group consisted of 206 male inpatients in the Alcohol and Substance Addiction Research Treatment and Education Center (ASAREC) of Bakirköy Mental Health and Neurological Diseases Education and Research Hospital who were diagnosed with alcohol use disorder and a control group composed of 102 randomly selected males with no alcohol use or other psychological disorders. The data collection tools used in the study were Self Psychology Inventory and Socio-demographic Data Form, which was created by the study’s authors for the present study and solicited information regarding participants’ age, sex, alcohol use, family income, and marital status in order to homogenize the data. The defensive grandiose self and defensive idealized parental imago scores of participants with alcohol use disorders were significantly higher than those of the control group. The healthy grandiose self and healthy idealized parental imago scores of participants with alcohol use disorders were significantly lower than those of the control group. The results of the present study suggest that one of the reasons of alcohol use disorders may be an inadequate self make up and weak ego defense mechanisms and that alcohol use disorders may be related to pathological narcissism.