Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 4; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2017;4(1):41-61
Problemli İnternet Kullanımında Depresyon, Kaygı ve Stres Düzeyine Dayalı Farklılıklar
H Odacı, Ö Çıkrıkcı
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
Problemli İnternet kullanımı kaygı verici düzeyde artış gösteren ve insanların yaşamlarını olumsuz etkileyen önemli bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, üniversite öğrencisi ileri ergenlerde problemli İnternet kullanımının depresyon, kaygı ve stres düzeyine dayalı farklılıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu 543 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır (378 kız, %69,6; 154 erkek, %28,4; 11 cinsiyet belirtmeyen öğrenci, %2). Araştırma grubunda yer alan öğrencilerin yaşları 17 ile 28 arasında değişmekte olup yaş ortalaması 18,49’dur (SS = 1.06). Araştırma grubunda yer alan öğrencilerin 56’sı (%10) İnternette günde bir saatten, 253’ü (%45,3) İnternette günde 1-3 saat arası, 163’ü (%29,2) İnternette günde 3-5 saat arası, 87’si (%15,6) İnternette günde 5 saatten fazla zaman geçirmektedir. Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği ve Depresyon, Anksiyete, Stres Ölçeği ile birlikte kişisel bilgi formu kullanılarak veriler toplanmıştır. Bulgular problemli İnternet kullanma davranışında depresyon, kaygı ve stres düzeyine dayalı farklılıkları göstermektedir. Depresyon, kaygı ve stres düzeyi arttıkça problemli İnternet kullanma davranışı da artış göstermektedir. Elde edilen bulgular ilgili literatür doğrultusunda tartışılmış, araştırmacı ve ruh sağlığı alanında çalışan profesyonellere önerilerde bulunulmuştur
Differences in Problematic Internet Use based on Depression, Anxiety, and Stress Levels
Problematic Internet use has been assessed as a significant factor that negatively affects people’s lives, and it is increasing to worrying levels. This study aims to investigate the differences in problematic Internet use based on depression, anxiety, and stress levels among late adolescent university students. The research group for the study is comprised of 543 university students, 378 females (69.6%) and 154 males (28.4%); 11 people’s gender was undetermined (2%). The ages of students in the research group ranged from 17 to 28 with a mean age of 18.49 (SD = 1.06). The Problematic Internet Use Scale; Depression, Anxiety and Stress Scale, and a personal information form were used to collect data. The results show that problematic Internet use behaviors vary depending on depression, anxiety, and stress levels. As depression, anxiety, and stress levels increase, problematic Internet use increases. The results are discussed in light of the literature, and recommendations have been made for researchers and professionals working in the field of mental health.