Dergi Ara >>
Yıl:1997; Cilt: 8; Sayı: 4>> Özet
Türk Psikiyatri Dergisi; 1997;8(4):280-287
Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
Ö AYDEMİR
Hastane Anksiyete ve Depresyon (HAD) Ölçeği bedensel hastalığı olanlarda anksiyete ve depresyonu taramak üzere hazırlanmıştır. Bu çalışmada HAD Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenirliğinin araştırılması amaçlanmıştır. HAD Ölçeği Türkçe formunun oluşturulması için ölçek çevrilmiş ve ilk aşamada iki dili iyi bilen bir grupta çeviri eş-değerliği bakılmış ve ikinci aşamada üniversite öğrencilerinde geçerlik ve güvenirliği gösterilmiştir. Üçüncü aşama, bir eğitim hastanesi dahili kliniklerinde yatan 136 hastayla yürütülmüştür. Güvenirlik çalışmasında, Cronbach alfa katsayısı anksiyete alt ölçeği için 0.8525, depresyon alt ölçeği için 0.7784 olarak bulunmuştur ve madde-toplam puan korelasyon katsayıları anksiyete alt ölçeğinde 0.8161-0.8547 arasında, depresyon alt ölçeğinde ise 0.7374-0.7795 arasında değişmektedir. İki yarım güvenirliğinde, anksiyete alt ölçeği için r= 0.8532, depresyon alt ölçeği için r=0.8069 bulunmuştur. Birlikte geçerlik yönteminde, anksiyete alt ölçeği ile Sürekli Kaygı Ölçeği arasındaki korelasyon katsayısı 0.7544 ve depresyon alt ölçeği ile Beck Depresyon Ölçeği arasındaki korelasyon katsayısı 0.7237 olarak bulunmuştur. Yapı geçerliliği için faktör analizi uygulanmış ve iki faktör elde edilmiştir. Birinci faktörde anksiyete belirtileri, ikinci faktörde depresyon belirtileri yer almaktadır. ROC analizi sonucunda HAD ölçeğinin Türkçe formunu kesme noktaları anksiyete alt ölçeği için 10 ve depresyon alt ölçeği içn 7 olarak saptanmıştır. Sonuç olarak, HAD ölçeğinin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir biçimde kullanılabileceği saptanmıştır.

Validity and Reliability of Turkish Version of Hospital Anxiety and Depression Scale
The aim of this study was to evaluate the validity and reliability of hospital Anxiety and Depression (HAD) Scale in medically ill patients. In the first phase of the study the Scale was translated and back translated by bilingual experts. The following phase was the evaluation of the validity and reliability of HAD Scale in university students. In the last phase validity and reliability were tested in a group of 136 inpatients admitted to the internal medicine clinics. Testing the reliability of HAD scale. Cronbach alfa coefficient for anxiety subscale was 0.8525 and for depression subscale it was 0.7784. Itemtotal score correlation coefficients were ranging between 0.8161 and 0.8547 in anxiety subsale and 0.7374 and 0.7795 in depression subscale. The correlation coefficient of split-half was 0.8532 for anxiety subscale and 0.8069 for depression subscale. Testing the concurrent validity of anxiety subcale with Spielberger’s Trait Anxiety Inventory, correlation coefficient was 0.7544 and of depression subscale with Beck Depression Inventory, it was 0.7237. We performed factor analysis for construct validity and obtained to factors. First factor contained anxiety symptoms; and second factor, depression symptoms. Using ROC analysis, 7 was found to be the cut-off score for depresison subscale and 10 for anxiety subscale. As a result, Turkish version of HAD Scale is valid and reliable in medically ill patients.