Dergi Ara >>
Yıl:2016; Cilt: 3; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2016;3(3):401-432
Bağlanma Stilleri, Akran İlişkileri ve Duyguların İnternet Bağımlılığını Yordamadaki Katkıları
M Savcı, F Aysan
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
Bu araştırmada bağlanma stilleri, akran ilişkileri ve duyguların internet bağımlılığını yordamadaki katkıları incelenmiştir. Araştırma Elazığ il merkezinde farklı liselerde öğrenim gören, yaşları 14 ile 19 arasında değişen ve 1588’i kız, 852’si erkek olmak üzere toplam 2440 gönüllü ergen üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama araçları olarak Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formu, İlişki Ölçekleri Anketi, Akran İlişkileri Ölçeği ve Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği kullanılmıştır. Toplanan veriler korelasyon, çoklu ve adımsal regresyon analizleri ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda bağlanma stilleri, akran ilişkileri ve duygular bağımsız değişkenlerinin internet bağımlılığının yaklaşık %19’unu açıkladığı saptanmıştır. Ayrıca ergenlerde internet bağımlılığının en fazla negatif duygulanım, çatışma ve güvenli bağlanma değişkenleri tarafından yordandığı görülmüştür. Sonuç olarak bağlanma stilleri, akran ilişkileri ve duygular internet bağımlılığını yordamakta ve duyguların yordamadaki katkısı dikkat çekmektedir. Sonuçlar literatür çerçevesinde tartışılmış, araştırmacı ve uygulamacılara öneriler sunulmuştur.
The Role of Attachment Styles, Peer Relations, and Affections in Predicting Internet Addiction
The role of attachment styles, peer relations and affections in predicting Internet addiction is scrutinized in this study. It has been conducted with a total of 2,440 volunteer adolescents, out of which 1,588 are females and 852 are males, all between 14 and 19 years old and attending various high schools in Elazig’s city center. In this study, the short form of the young Internet addiction test, the Relationship Scale Questionnaire, the Friendship Qualities Scale, and the Positive and Negative Affect Scale were used as data collection tools. Collected data were analyzed through correlational, multiple, and stepwise regression analyses. Study findings demonstrate that the independent variables of attachment styles, peer relations, and affections explain approximately 19% of Internet addiction. Furthermore, Internet addiction among adolescents was observed to be predominantly predicted by the variables of negative affection, conflict, and secure attachment. Attachment styles, peer relations, and affections were determined to predict Internet addiction, and the contribution of affections in this prediction is striking. The results are discussed within the framework of the literature, and recommendations have been given for future studies and applications.