Dergi Ara >>
Yıl:2004; Cilt: 12; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2004;12(1):21-40
Batman intiharları bağlamında özgürlüğün ve geleneksel toplumsal yapının kentsel kurgusu
M Bağlı
Dicle Üniversitesi, Fen-Edebİyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
Bu çalışma 2000 yılında Batman ilinde meydana gelen intihar olayları bağlamında yörenin kültürel ve toplumsal yapısı ile modern­leşme arasında nasıl ve ne yönde bir İlişkinin kurulabileceğini tartışarak soyut anlamda insanın özgürlük sorununu da içine alan bir alan yaratma çabasının arayışındadır. Aynı zamanda geç modernleşen toplumlardaki kurumlar ve alt toplumsal sistemler arasında görülen eşgüdüm veya eşzamanlılık sorununun neden olduğu kopmaların oluşturduğu patolojilerin toplumdaki yansımaları ile bireylerin kimlik arayışları ve aidiyet duygularının somut zeminini görmeyi sağlayacak odaklara İşaret etme çabasındadır.
Conceptualization of The Freedom and Social Structure on The Basis of Suicides in Batman
This study aims to create an area which includes the question of freedom in an abstract domain as well as proposing the causes an aspects of realitions between cultural and social structure and modernization of the region In the sense of suicides took place in the town of Batman in [year] 2000. The study also showa the phatological influences through displacement caused by the problems created by the lack of coordination and emerging disjuncture within the instations of developing socities and sub-social systems. The individual search for idintity and consequent apportinities for finding a con­crete base of belonging are also a part of this mosaic.