Dergi Ara >>
Yıl:2003; Cilt: 11; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2003;11(2):29-34
Patolojik yas kavramına yeni bir yaklaşım: Travmatik yas
S Çelik, I Sayıl
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD
Yas, geri dönüşü olmayan kayba karşı veri­len doğal bir tepkidir Bu tepki, gende kalanın enerjisini, kayıp dışı yaşama aktardığında ta­mamlanır Yas sürecinde bireysel farklılıklar ol­masına rağmen, genel olarak araştırmacılar uç ayrı donemden oluşan bir süreç modeli one su­rer 1 Şok ve tnkar, 2 Sıkınti-huzursuzluk halı ve sosyal geri çekilme, 3 Yeniden yapılanma Yas sureci, bıreysn kişiliğinden, önceki yaşam deneyimlerinden, kaybm anlamından, kaybedi­lenle ilişkinin yapısından, sosyal ilişkilerinden o andaki yaşam olaylarından, sağlık durumundan etkilenir Eğer yas sureci başarıyla tamamlanır­sa, yas tutan işine, sosyal rollerine gen doner ve yeni hedeflere yönelir Patolojik yas süreci ise, bireyin bıyopsıkososyal fonksiyonlarını bozar Patolojik yası tanımlamak için birçok terim kullanılmıştır Atıpık yas, çarpıtılmış yas, çözülmemiş yas Patolojik yas ayrı bir klinik tablodur Patolo­jik yas için birçok risk faktörü saptanmıştır Komplike olmuş ve işlevselin bozulmuş yasın uç tıpı tanımlanmıştır 1 Kronik yas, 2 Hıpertrofık yas, 3 Gecikmiş yas. Semptom tipleri için fıkır birliği olmasına rağmen, patolojik yas tanı kri­terleri tam olarak yapılandırılmamıştır. Son ça­lışmalarda patolojik yas kavramına yeni bir yak­laşım vardır Prıgerson ve ark (1997) travmatik yas terimini önermişler ve travmatik yas tanı kriterlerini yapılandırmaya çalışmışlardır Bu derlemede, yas, patolojik yas, travmatık yas, ta­nı kriterleri ele alınmaya çalışılmıştır
A New Approach To The Concept of Pathological Grief: Traumatic Grief
Grief is a natural reaction to irrevocable loss This reaction is completed when the survivor shifts his energy to life apart from the lost Despite individual variations in the grieving process, generally investigators have proposed a process model, which includes three phas­es 1 Shock and denial 2 Discomfort and social withdrawal 3 Reorgonization Grieving process is affected by the individual's personality previous life experiences, the significance of the loss, the nature of the relationship with the lost, social networks, intercurrent life events, health Ifthe process is successfully completed, the grieving individual can return to work, the social roles and to go to the new targets Even, pathological grieving process impairs the indi­vidual's biopsyhcosocial functioning A lot of terms are used to be describe for pathological grief distorted grief, unresolved grief, atpical grief Pathological gnei is a distinct clinical entity A lot of risk factors for pathological gnef is identified Three patterns of complicated and dysfunctional grief have been described 1 Chronic grief 2 Hypertrophic grief 3 Delayed grief Despite the general agreement about the type of symptoms, diagnostic criteria for pathological grief have not been completely structured There is a new approach to the concept of pathological grief in the recent studies Prigerson and etc (1997) suggested the term of traumatic grief They have tried to structured the diagnostic criteria of the traumatic grief In this review, grief, pathological grief, traumatic grief, diagnostic cntena are tried to be addressed