Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 16; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2015;16(3):127-133
Erkek Bağımlılar ve Ebeveynlerinde Bağlanma Biçimi ve Kontrol Odağının Klinik Özellikler ile İlişkisi
S Nurmedov, AE Darcin, TC Erol, O Noyan, O Yılmaz, N Dilbaz
Acıbadem Sağlık Grubu, İstanbul
Amaç: Bu araştırmanın amacı madde bağımlılığı tanısı olan hastaların ve ebeveynlerinin bağlanma biçimi ve kontrol odağı ile hastaların klinik özellikleri arasındaki ilişkilerini incelemektir Yöntem: Araştırmaya ayaktan tedavi için başvuran ve araştırmaya katılmayı kabul eden 46 hasta ve ebeveynleri alınmıştır. Tanılar DSM-IV TR kriterlerine dayanarak konmuştur. Çalışma ile ilgili etik kurul onayı Üsküdar Üniversitesi etik kurulu tarafından verilmiştir. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen “Bilgi Formu”, “Erişkin Bağlanma Biçemi Ölçeği” (EBBÖ) ve kontrol odaklarını belirlemek amacıyla “Rotter İç Dış Kontrol Odağı Ölçeği” (RİDKOÖ) uygulanarak toplanmıştır. Bulgular: Hastaların hepsi erkek ve yaş ortalamaları 27.54 (±7.07) olarak bulunmuştur. Hastanın bağlanma biçimi ile ebeveynlerin bağlanma biçimi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (?2 = 12.081, p = 0.017). Hastaneye başvuru şekli ile hasta ve ebeveynlerinin kontrol odağı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır. Sonuç: Sonuç olarak, hastaların bağlanma biçemi ebeveynlerinin bağlanma biçemi ile ilişkilidir. İç kontrol odağının yüksek olup, ailenin isteği ile başvurduğunu beyan eden hastaların ebeveynlerin hatalı tutum ve davranışlarının hastaların yardım alma isteğini azaltıyor olabileceğini ya da önceden bağımlılığa ilişkin danışmanlık almış olabileceklerini akla getirmektedir.
Relationship with Clinical Features of The Male Dependent Patients and Their Parent’s Attachment Style and Locus of Control
Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between clinical characteristics of male substance abuse patients and their parents and their attachment styles and loci of control. Methods: Forty-six outpatients and their parents were admitted to this study. All participants were diagnosed as having substance use disorder (SUD) based on DSM-IV TR. Data were gathered by means of the researcher-prepared Information Form, the Adult Attachment Style Questionnaire, and the Rotter Internal-External Locus of Control Scale. The study was approved by the Ethical Committee of Uskudar University. Results: All of the patients were male; mean age was 27.54 (±7.07). A statistically significant relationship between the attachment styles of parents and patients was found (?2 = 12.081, p = 0.017). No statistically significant relation was found between the method of admission to the hospital and participants’ loci of control. Conclusion: In conclusion, a patient’s attachment style is related to that of his parents. It is suggested that, despite a patient’s high internal locus of control, those who reported that they sought treatment at the request of their family were either negatively impacted by their parents’ actions, or perhaps by previous counsel regarding addiction, resulting in a lowering of the patient’s desire to seek help.