Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 16; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2015;16(3):119-126
Alkol Bağımlılarında Tedavi Motivasyonu ve Nöropsikolojik Test Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
B Eleman, Y Akvardar, N Koçuk, BB Akdede
Marmara Üniversitesi, İstanbul
Amaç: Motivasyon, kişilerin davranışlarını değiştirme nedenlerinin ve nasıl değiştirdiklerinin altında yatan temel mekanizmadır. Alkol bağımlılığında, iyileşme sürecinde tedavi motivasyonunun etkisini inceleyen bazı çalışmalar motivasyonda bilişsel işlevlerin etkisi üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışmanın amacı, alkol bağımlısı hastaların tedavi motivasyonlarını, nöropsikolojik test performanslarını ve ikisi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Yöntem: Çalışmanın örneklemini, DSM-IV tanı ölçütlerine göre alkol bağımlılığı tanısı almış 21 erkek hasta oluşturmaktadır. Çalışmada katılımcılara Tedavi Motivasyonu Ölçeği (TMA), Değişime Hazır Olma ve Tedaviyi İsteme Ölçeği (SOCRATES), Alkol Kullanım Bozuklukları Tanıma Testi (AKBTT, AUDIT), Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ), Hamilton Anksiyete ve Depresyon Envanterleri ve birçok farklı alanda işlevselliği değerlendiren bir nöropsikolojik test bataryası uygulanmıştır. Bulgular: Çalışmanın sonucunda katılımcıların tedavi motivasyonu ile yürütücü işlevler arasında (r: .46 p: .04) ve TMA’ nın kişilerarası yardım arama alt ölçeği ile verbal akıcılık arasında anlamlı korelasyon (r: -.48 p: .03) bulunmuştur. Sonuç: Bu bulgular tedavi motivasyonu ve değişime hazır olma aşamalarının bilişsel işlevlerden etkilendiği görüşünü desteklemektedir.
Examination of the Relationship Between Treatment Motivation and Neuropsychological Test Performance in Patients with Alcohol Dependency
Objective: Motivation is the main mechanism underlying why and how people change their behavior. Some research studying the effects of treatment motivation in alcohol addiction focuses on the effects of the cognitive functions of motivation. The purpose of this research is to examine treatment motivation of patients with alcohol dependency, their neuropsychological test performance, and the relationship between them. Method: The sample of this study consists of 21 male patients with alcohol addiction, according to DSM-IV criteria. Participants in the study were assessed using the following instruments: Treatment Motivation Questionnaire (TMQ), Stages of Change Readiness and Treatment Eagerness Scale (SOCRATES), Multidimensional Perceived Social Support Scale, Hamilton Depression and Anxiety Scales, and a neuropsychological test battery that assesses a patient’s cognitive function in many different areas. Results: Study results indicate that there is a significant correlation between treatment motivation and executive functions (r: .46 p: .04). There is also significant correlation between seeking interpersonal help and verbal fluency (r: -.48 p: .03). Conclusion: These results support that the idea that cognitive functions have an important effect on treatment motivation and readiness to change.