Dergi Ara >>
Yıl:2011; Cilt: 14; Sayı: 27>> Özet
TAM METİN
Türk Psikoloji Yazıları; 2011;14(27):88-99
Türkiye'deki Gençlerin Cinsel Yönelimlere İlişkin Sosyal Temsilleri
U Şah
Ankara Üniversitesi, Ankara
Bu çalışmada, Türkiye’deki genç bireylerin “cinsel yönelim” kavramına, heteroseksüelliğe, eşcinselliğe, biseksüelliğe ve transseksüelliğe ilişkin sosyal temsilleri ve bu temsillerin bireylerin homofobi düzeyleri ve eşcinsel/biseksüel/transseksüel kişilerle tanışıklık düzeylerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırma kapsamında, 325 kişiye dokuzar tane açık uçlu soru sorulmuş ve ayrıca Hudson ve Ricketts Homofobi Ölçeği uygulanmıştır. Katılımcılar, Ankara ve İstanbul’da yaşayan üniversite öğrencileri ve mezunları arasından, yaşları 17 ile 35 arasında olan, 140 erkek ve 185 kadından oluşmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, açık uçlu sorulardan elde edilen veriler tematik içerik analizi ile analiz edilmiş; verilerin analizi sırasında NVivo7 nitel veri analizi programı kullanılmıştır. Sonuçlar, üniversite eğitimi almış/almakta olan gençlerin, uzmanlar tarafından kesin tanım ve kavramlarla belirlenmiş olan cinsel yönelimlere dair birtakım temsilleri paylaştıklarını ortaya koymaktadır. Ancak paylaşılan bu temsillerin, kavramların kesin ve net tanımlarını veren bilimsel bilgiden ziyade, kişisel ve toplumsal pratiklere dayanan gündelik bilgiden kaynaklandıkları görülmektedir. Ayrıca, cinsel yönelimlere ilişkin temsillerin, katılımcıların homofobi ve eşcinsel/biseksüel/transseksüel kişilerle tanışıklık düzeylerine göre farklılaştığı bulunmuştur
The Social Representations of Sexual Orientations in Turkish Youths
This study examined the social representations of sexual orientation, heterosexualism, homosexualism, bisexualism and transsexualism among Turkish youths. Also, the interactions between this representations and participant’s homophobia and acquaintance levels with homosexual/bisexual/transsexual people are examined. The study included 140 male and 185 female university students or graduates who are living in Ankara and Istanbul and between the 17-35 ages. The participants answered nine open-ended questions and Hudson and Ricketts Homophobia Inventory. The data are analyzed with thematic content analysis and Nvivo7 data analysis program is used while this analysis. Results indicated that university students/graduates share several representations of sexual orientations which were defi ned by professionals. However, this representations arised from everyday knowledge which depends on personal and social experiences rather than scientifi c knowledge which gives the certain defi nitions of the concepts. Additionally, it is found that, this representations are differentiated by participant’s homophobia and acquaintance levels with homosexual/bisexual/transsexual people.