Dergi Ara >>
Yıl:2011; Cilt: 14; Sayı: 27>> Özet
TAM METİN
Türk Psikoloji Yazıları; 2011;14(27):80-85
İşe Alım Sürecinde Kullanılacak Dürüstlük Ölçeği Oluşturma Çalışması
R Bilgiç, Ö Bıkmaz, E Esgin, GS Şahin
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de işe alım sürecinde kullanılabilecek bir Dürüstlük Ölçeği oluşturmaktır. Çalışmanın örneklemi farklı yaş ve eğitim gruplarından olan ve farklı mesleklere sahip toplam 143 kişiden oluşmuştur. Önce çalışanlardan oluşan odak grubundan dürüstlükle ilgili sorular sorularak bilgiler toplanmış ve bu mülakat geliştirilecek olan dürüstlük ölçeğine temel teşkil etmiştir. Daha sonra, psikoloji yüksek lisans ve lisans öğrencilerinden olu- şan bir yargıcı grubuna değerlendirilen ölçek son halini almıştır. Yapılan analiz sonunda, yargıcılar-arası korelasyon tatmin edici bulunmuştur. Geliştirilen ölçeğin, örneklemi oluşturan aktif çalışanlara uygulandığında ölçek performansının yaş, cinsiyet ve performansla ilişki göstermesi beklenmiştir. Üretim karşıtı iş davranışlarını ölçmek için katılımcılardan geliştirilen Dürüstlük Ölçeği yanında Üretim karşıtı iş davranışları ölçeğini de doldurmaları istenmiştir. Verilerin faktör, güvenilirlik ve korelasyon analizleri yapılmıştır. Bu analizlere göre, ölçekten üç faktör elde edilmiştir. Bu analizler sonucunda elde edilen bulguların öngörülen ilişkileri desteklediği görülmüştür. Dürüstlük testi puanları, verimlilik karşıtı davranışlar, cinsiyet ve yaşla beklenen yöde ilişki göstermiştir. Sonuçlar tartışılmış ve çalışmanın sınırlılıkları belirtilmiştir.
The Construction of the Integrity Scalefor the Use of Job Applicant Selection
The study aims to develop an integrity scale which could be used for job applicant selection in Turkey. The new scale was developed by gathering information related to integrity at work from people at different work places in Ankara. Then the interview results were content analyzed to obtain statements related to integrity at work. A group of referees consisting of graduate and undergraduate psychology students rated the appropriateness of the items in measuring integrity. The intra-class correlation was found to be satisfactory and some items were further revised. The revised items along with the other scales to be used in this study were administered to a sample 143 people whose backgrounds vary in both jobs and education. Reliability, correlation and factor analyses were conducted for the data. The results showed that the newly developed integrity test has three dimensions and the reliability of the scales obtained from the factor analysis is medium to high. The integrity test scores correlated with counter productive work behavior, sex, and age in the expected direction. The results were discussed and limitations of the study were given.