Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 28; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2015;28(4):337-343
Bağımlılık Profil İndeksi İnternet Bağımlılığı Formu’nun (BAPİNT) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenilirliği
K Ögel, F Karadağ, D Satgan, C Koç
Acıbadem Üniversitesi, İstanbul
Amaç: Bağımlılık Profil İndeksi (BAPİ) ölçeğini internet kullanımı ve bağımlılığına uyumlu hale getirmek, böylece bağımlılık tanımına daha iyi uyan ve klinik amaçlarla kullanılabilecek bir internet bağımlılığı ölçeği geliştirmek amacıyla bu araştırma düzenlenmiştir. Yöntem: Bağımlılık Profil İndeksi (BAPİ) ölçeğinin soruları internet kullanımını ölçmeye uygun hale getirildi. Pilot uygulama ve geri bildirimlerden sonra, 18 soruluk yeni ölçek oluşturuldu. Bir özel lisenin 1. sınıf öğrencilerinden rastgele yöntemle seçilen 103 öğrenci ve bir üniversitenin tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin tümü (n=51) araştırmaya alındı. Ölçek bağlantılı geçerliği araştırmak için Nichols tarafından geliştirilen ve Canan tarafından Türkçe’ ye uyarlanan İnternet Bağımlılığı Ölçeği kullanıldı. İlk uygulamadan 15 gün sonra ölçek örnekleme tekrar uygulandı. Bulgular: BAPIİNT’in Cronbach alfa katsayısı 0.88 ve tekrar test korelasyonu 0.85 bulunmuştur. Faktör analizinde toplam varyansın %57.03’ünü açıklayan 3 faktör saptanmıştır. BAPİİNT ile internet bağımlılık ölçeği arasında korelasyon katsayısı 0.81 bulunmuştur. ROC eğrisi altında kalan alan 0.97 olarak saptanmıştır. BAPİNT 2 puan için kesme noktasında duyarlılık 0.90, özgüllük ise 0.90 olmaktadır. İki sorudan oluşan tarama formunda 3.5 puan için kesme noktasında duyarlılık 0.72, özgüllük ise 0.83 olmaktadır. Sonuç: BAPİNT’in lise ve üniversite öğrencilerinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir
Development of The Addiction Profile Index Internet Addiction Form (APIINT): validity and reliability
Objective: To adapt the Addiction Profile Index (API) for internet use and addiction in order to develop an internet addiction questionnaire better suited to the definition of addiction to be used for clinical purposes. Method: The questions of the API were adapted to measure the use of the internet. After pilot application and feedback, a new scale of 18 items was developed. Included in the study were 103 randomly selected first-year students of a private high school and the entire first year cohort of a medical faculty (n=51). The Internet Addiction Scale developed by Nichols and adapted to Turkish by Canan was used for the validation of the questionnaire. The questionnaire was reapplied to the subjects fifteen days later. Results: Cronbach’s ? coefficient for the total APIINT was 0.88, and retest correlation was 0.85. Three factors were obtained using explanatory factor analysis that represented 57.03% of the total variance. A correlation coefficient of 0.81 was found between API-Int and Internet Addiction Scale. The area under the ROC curve was 0.97.With a total API-Int cut-off score of 2, both the scale’s sensitivity and specificity were 0.90, respectively. A screening form consisting of 2 questions with a cut-off score 3.5 had a sensitivity of 0.72 and its specificity was 0.83. Conclusion: The results show that the API-Int is a valid and reliable questionnaire that can be used for high school and university students.