Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 5; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Journal of Mood Disorders; 2015;5(3):138-141
Psikotik belirtili manik hecme ile başvuran bir Fahr Hastalığı vakası
B Tıkır, E Göka
Ankara Numune Eğitim ve AraştırmaHastanesi, Ankara
Fahr Hastalığı bazal ganglionların bilateral, simetrik ve idiyopatik kalsifikasyonudur. Üç temel özelliğinden biri kalsifikasyon, diğer ikisi ise psikiyatrik semptomlar ve hareket bozukluklarıdır. Psikiyatrik bulgular arasında duygudurum bozuklukları, psikotik bozukluklar, obsesyonlar ve kişilik değişiklikleri görülür. Bu bulgular nörolojik bulgulara eşlik edebildiği gibi nadiren izole olarak da ortaya çıkabilir. Cummings ve arkadaşları psikotik semptomlarla belirti veren “erken başlangıçlı form” ve demans ile birlikte hareket bozuklukları olan “geç başlangıçlı form” olarak iki ayrı tip tanımlamışlardır. Bu yazıda obsesyonla başlayıp psikotik belirtili manik hecme ile seyreden, atipik psikiyatrik klinik tablosu nedeniyle etyolojisi araştırılan ve yapılan görüntüleme yöntemleri ile ileri tetkikler neticesinde Fahr Hastalığı olduğu saptanan bir vaka tartışılmıştır. Bu vakanın, bazal ganglionların psikiyatrik yansımaları ve psikiyatri hastalarına yaklaşım açısından bilime katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
A Fahr’s Disease case presented with psychotic manic episode
Fahr’s Disease is bilateral, symmetric, and idiopathic calcification in basal ganglia. Calcification is one of the three basic features. The others are psychiatric symptoms and movement disorders. Psychiatric symptoms are mood changes, psychosis, obsessions, and personality changes. These symptoms appear not only with neurological symptoms but also rarely isolated. Cummings and friends described two types of Fahr’s Disease. Presented with psychosis is “early-onset type” and typically manifested dementia and motor system disorders is “late-onset type”. In this case report we discussed a case that begun with obsession and then manic episode with psychotic symptoms, considered organic etiology because of atypical psychiatric clinical appearance, diagnosed as Fahr’s Disease as a result of neuroimaging techniques and further investigations. We think that this case will contribute to literature about psychiatric aspects of basal ganglia and approach to the psychiatric patients. Key words: