Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 5; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji; 2015;5(1):5-12
Bilişsel Hatalar Ölçeği İle Subjektif Bellek Yakınmaları Ölçeği’nin Türkçe Versiyonlarının Psikometrik Özellikleri
İ Şenkal, NR Palabıyıkoğlu, EE Bakar, T Çandar, EBM Ekinci, EF Bozoğlu, G Çeltikçioğlu
Ankara Üniversitesi, Ankara
Amaç: Çalışmanın amacı, gündelik unutkanlığı değerlendiren Bilişsel Hatalar Ölçeği (BHÖ) ile Subjektif Bellek Yakınmaları Ölçeği’ni (SBYÖ) Türkçe’ye uyarlamak ve psikometrik özelliklerini incelemektir. Yöntem: Araştırma örneklemini Ufuk Üniversitesi lisans öğrencileri ile Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Kan Bankasına başvuran sağlıklı donörler (N = 134) oluşturmuştur. Katılımcılara BHÖ, SBYÖ ile Standardize Mini Mental Testi (SMMT) uygulanmış- tır. Ölçeklerin psikometrik özellikleri, test-tekrar test, iç tutarlık, açıklayıcı faktör analizi ve yakınsama geçerliği yöntemleriyle incelenmiştir. Sonuç: İç tutarlık ve test-tekrar test analizleri, BHÖ ve SBYÖ’nün Türkçe versiyonlarının tatminkar düzeyde güvenirlik de- ğerlerine sahip olduklarını göstermiştir. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda BHÖ’nün algı-konsantrasyon, unutma, dikkat ve motor işlevsellik olmak üzere dört faktörlü yapıya sahip olduğu bulunmuştur. Ayrıca, korelasyon değerleri ölçeklerin yakınsama geçerliklerini desteklemiştir. Yorum: Psikometrik özelliklere dair bulgular ölçeklerin Türkçe versiyonlarının sağlıklı genç yaş grubunda gündelik unutkanlığın ölçülmesinde güvenilir ve geçerli ölçüm araçları olduklarını göstermektedir.
Psychometric specifications of the Turkish versions of Cognitive Failures Questionnaire (CFQ) and Subjective Memory Complaints Scale (SMC)
Objective: The aim of this study was to conduct the adaptation of Cognitive Failures Questionnaire (CFQ) and Subjective Memory Complaints Scale (SMC) into the Turkish language and investigate the psychometric properties of these scales that assess daily forgetfulness in Turkish population. Method: The sample of this study included undergraduate university students studying at Ufuk University and healthy donors (N = 134) who applied to blood bank in Dr. Ridvan Ege Hospital. CFQ, SMC and Standardized Mini Mental State Examination Test (SMMSE) were administered to the participants. The validity and reliability of scales was investigated by test re-test, Cronbach alpha, exploratory factor analysis and convergent validity methods. Result: Internal consistency and test-retest analyses indicated that Turkish versions of CFQ and SMC had adequate reliability coefficients. As a result of Exploratory Factor Analyses, CFQ had four dimensions namely, perception-concentration, forgetting, attention and motor functioning. Furthermore, correlation coefficients supported convergent validities of the adapted scales. Conclusion: Results regarding the psychometric properties of the Turkish version of these scales showed to be valid and reliable measurement tool in the assessment of the daily forgetfulness in healthy young age population.