Dergi Ara >>
Yıl:2000; Cilt: 8; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2000;8(2):27-37
Kriz döneminde sosyal refah hizmetleri ve hizmet organizasyonlarının değerlendirilmesi
AM Aktaş
H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu
çalışmada hizmet organizasyonlarının deprem sırasındaki çalışmaları değerlendiril­miştir. Hizmet kurumlarının değerlendirilmesi ol­dukça güç ve karmaşık unsurları içerir. Deprem gibi kriz durumlarında hizmet organizasyonları hem içerden hem de dışardan kaynaklanan be­lirsizliklerle karşı karşıyadır. Değerlendirmede haberleşme, eğilimler, kaynaklar ve bürokratik yapı bütün olarak göz önüne alınmalıdır.
Hizmet sırasında gerek kurum İçi, gerekse kurum dışı ortamlarla yapılacak işbirliği ve koordinasyon önemlidir.
Hizmetlerin değerlendirilme sürecinde başarılar kadar başarısızlıkların da göz önünde bulundurulması gerekir.
The Evaluation of Social Welfare Services Organisations in Crisis
In the study. The services ot social welfare organisations (Like hospitals dewing crisis time were evaluated The evaluation' of this organisations is very difficult. In o crisis like earthquake all social welfare organisations face uncertainty stemming from internal and external factors. In the evaluation stage, communication, attitudes, resources and bureaucratic structure must be taken info account.
Team work and coordinattal divisions are very important in providing services. Not only success but also failures should be considered in evaluating the services of organisations.
Ke words: .