Dergi Ara >>
Yıl:1999; Cilt: 7; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 1999;7(2):1-8
Çocuklarda travma sonrası stres bozukluğu belirtilerini sürdüren ailesel etmenler
EZ Kılıç, Rİ Uslu, G Erden, E Kerimoğlu
AUTF Çocuk Psikiyatrisi ABD
Giriş: Çocuklarda travma sonrası sorunların or­taya çıkışını ve sürmesini travmanın şiddeti ve özelliklerine ek olarak aile İşlevlerine ilişkin etmen­ler ve çocuğun işlev düzeyi de etkilemektedir.
Amaç: Bu çalışmanın amacı Kırıkkale Mühim­mat Fabrikası'nda 1997 yılında meydana gelen patlamadan 10 ay sonra travma sonrası stres bo­zukluğu belirtileri gösteren ve göstermeyen çocuk­ların aileye İlişkin etmenler yönünden karşılaştırılmasıdır.
Yöntem: Bu araştırma İçin Kırıkkale'de patla­manın olduğu fabrikaya en yakın ilköğretim okulu seçilerek bu okulun 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerinden 96 kişiyle klinik görüşme yapılmış ve DSM IV Trav­ma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ölçütlerine göre tanı konmuş, Çocuklar İçin Travma Sonrası Stres Tepki Ölçeği kullanılarak belirli şiddeti değer­lendirilmiştir. Buna ek olarak çocuklara; Çocuklar için Durumluk Sürekli Kaygı Ölçeği, Çocuklar için Depresyon Ölçeği verilmiştir. Aileye ilişkin etmenle­ri değerlendirmek için anne babalara Genei Sağlık Anketi, Beck Depresyon Ölçeği, Durumluk Sürekli Kaygı Ölçeği ve Mc Master Aile İşlevleri Ölçeği uy­gulanmıştır. TSSB belirtileri gösteren ve gösterme­yen gruplar karşılaştırmıştır.
Bulgular: TSSB belirtisi gösteren ve gösterme­yen gruplar karşılaştırıldığında Aile İşlevleri ölçeği­nin 5 alt ölçeğinin puanlarında iki grup arasında an­lamlı farklılık olduğu görülmüştür. Ayrıca daha fazla belirti gösteren çocuklann depresyon ve sürekli kaygı puanları da belirti göstermeyen gruba göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.
Tartışma ve Sonuç: Travmatik durumlarda ai­lenin işlevlerinin, iletişim becerilerinin ve günlük pratik yaşantıyı ayakta tutan problem çözme bece­rilerinin sağlıklı olması, çocukların ruh sağlığını ko­ruyucu etmenlerden biri olarak ortaya çıkmıştır.
Familial factors sustaining the symptoms of childhood posttraumatic stress disorder
Introduction: The emergence and continuation of PTSD symptoms in childhood are predicted by the severity of the traumatic experience and also by the families' and the child's level of functioning.
Objectives: This study aims to compare affec­ted and non-affected children 10 [month]s after the explosion in Kirikkale ammunition factory in terms of family factors.
Method: The primary school located nearest to the factory was chosen for this research. 96 stu­dents from 3rd, 4th, and 5th grades were interwie-ved using DSM IV criteria and Post Traumatic Stress Reaction-Index. They were also asked to fill CDI and STAI-C. GHQ.BDI, STAI, and Mc Master Family Functioning Scale were sent to parents to be filled at home. Group of students that showed higher levels of PTSD symptoms was compared with the group that showed no symptomatology.
Results: Significant differences were observed between five subscales of Family Functioning Scale. Symptomatic children also had higher sco­res on depression and trait anxiety scales.
Discussion and Conclusion: Family functi­ons, communication skills, and problem solving skills of the family that sustains daily living are im­portant to protect the mental health of children du­ring and after traumatic events.