Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 2; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2015;2(1):53-83
İnternet Bağımlılığı ile Başa Çıkmada Bilişsel Davranışçı Yaklaşımın Kullanılması: Bir Olgu Sunumu
S Erden, O Hatun
Marmara Üniversitesi, İstanbul
Bilgisayar ve akıllı telefonlar aracılığıyla internet kullanımının özellikle son yıllarda artmasıyla birlikte iş yaşamında, okul döneminde, aile içerisinde ve sosyal hayatta yaşanan problemlerde artış görüldüğünü ortaya koyan pek çok araştırma yapılmıştır. Bireylerin internet kullanım sürelerindeki artış, internet kullanımını kontrol edememe durumu ve aşırı internet kullanımıyla birlikte iş yaşamında, okul döneminde ve sosyal hayatta ortaya çıkan güçlükler alanyazında internet bağımlılığının etkileri şeklinde tanımlamaktadır. Literatürde internet bağımlılığının tanımı, nedenleri ve etkileri üzerine pek çok çalışma mevcutken Türkiye’de internet bağımlılığı probleminin çözümüne yönelik çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, bilişsel-davranışçı yaklaşım temelli psikolojik danışma uygulaması kullanılarak internet bağımlılığıyla başa çıkma becerileri geliştirmek ve söz konusu yaklaşımın etkililiğini sınamak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 14 yaşında, internet bağımlısı bir kız ergenle yedi oturum gerçekleştirilmiştir. Programın etkililiği Young İnternet Bağımlılığı Öl- çeği öntest-sontest sonuçlarıyla ve betimsel verilerle sınanmıştır. Çalışmanın sonucunda, danışanın bağımlılık düzeyinde düşüş olduğu, sağlıklı internet kullanım davranışı kazandığı, ayrıca çalışma sonucunda danışanın okul başarısında, aile ve arkadaş ilişkilerinde olumlu yönde ilerlemeler kaydettiği görülmüştür.
The Use of Cognitive-Behavioral Therapy in Coping with Internet Addiction: A Case Study
Along with the increasing use of the internet due to the wide availability of computers and smartphones, many studies have revealed an increase in problems experienced in work, school, family, and social life. The effects of internet addiction are defined as difficulties experienced in social, work, and school life due to an inability to control one’s internet use and excessive use of the internet. There are a wide range of studies in the world regarding the definition, causes, and effects of internet addiction, however, research on the problem and solutions for internet addiction seem to be limited in Turkey. This study assessed the effectiveness of cognitive-behavioral counseling to develop coping skills in the treatment of internet addiction. In this respect, seven sessions were conducted with a 14-year-old girl diagnosed with internet addiction. The effectiveness of the program was tested with Young’s Internet Addiction Test (YIAT) by comparing pre-test and post-test results and descriptive data. The results of the study revealed a decrease in the level of dependence in the subject. The subject has gained a healthy behavior surrounding the internet, and her school performance, and family and peer relationships have improved.