Dergi Ara >>
Yıl:2014; Cilt: 17; Sayı: 34>> Özet
TAM METİN
Türk Psikoloji Yazıları; 2014;17(34):101-119
Göç Araştırmalarında Mekan Boyutu: Kültürel ve Mekansal Bütünleşme 
M Göregenli, P Karakuş
Ege Üniversitesi, İzmir
Farklı sosyal bilim alanlarında göç konusunda yapılan araştırmalar ve teorik modellemeler göç sürecini genel olarak, göçmenlerin özellikleri, göç gerekçeleri, göç edilen yerdeki yerli kültürün göçe ve göçmenlere yönelik algı ve değerlendirmeleri kapsamında; iki ya da daha fazla sosyal yapının karşılaşması süreci olarak ele almaktadır. Kültürlerarası Psikoloji yaklaşımıyla, “kültürleşme” kavramı bağlamında önerilen kavramsal çerçevede, göç edilen yerin mekansal özellikleri, göçmenlerin uyum süreçlerinde önemi vurgulansa da pek az çalışmada temel değişkenlerden biri olarak değerlendirilmiştir. Bu makalenin amacı, entegrasyon sürecini, kentin fiziksel yapısının ve göçmenlerin bu yapıyla kurdukları ilişkinin nasıl etkilediğini ve bu süreçte göç edilen yerdeki toplumun ve kamu otoritelerinin yaklaşımları- nın etkin rolünü tartışmaktır. Bu yaklaşımın, çevre psikolojisi ve kültürlerarası psikoloji yaklaşımlarından hareketle kültürleşme araştırmalarında kullanılabilecek ve göç sürecini göçmenler açısından kolaylaştırabilecek disiplinler arası bir kuramsal çerçeve önerisi geliştirme konusunda katkıda bulunabileceği düşünülmektedir.
The Spatial Dimension in Migration Research: Cultural and Spatial Integration 
Research and theoretical models on international migration as a process of continuing contact between different cultural groups have examined the issue in terms of the reasons for movement, several socio-demographic features of immigrants and host majority’s perceptions towards the migration and immigrants. In cross-cultural psychology, acculturation strategies of immigrants have been the subject of numerous studies. Nevertheless there is much less effort to examine the acculturation strategies in the context of internal migration. Moreover the acculturation research does not offer satisfactory evidence for adaptation to a new physical setting. The present study aims to discuss how the physical features of urban environment affect the integration of immigrants. Moreover this study aims to discuss how the migrants adapt to a new physical environment and how this relation between human and environment affects the integration of immigrants. This theoretical approach suggests an integrative perspective that combines the view points of cross-cultural psychology and environmental psychology in acculturation research.