Dergi Ara >>
Yıl:2014; Cilt: 15; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2014;15(3):134-141
Tip I Alkolizmi veya Major Depresif Bozukluğu Olan Erkeklerin Çocuklarında Bildirilen Yakınmalar: Kontrollü Bir Araştırma
AE Tufan, R Bilici, Z Topal, N Demir, F İzci
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu
Amaç: Ebeveynde alkol kullanım bozukluğu çocuklarının sağlığını hem kalıtsal hem de çevresel etkenler aracılığı ile olumsuz etkileyebilir. Bu araştırmada AMATEM polikliniğine ilk kez başvuran, Tip I Alkolizm tanılı erkek hastaların çocuklarında bildirilen belirtilerin, aynı tedavi merkezinde MDB (Tek Epizod/ Kronik) tanısı ile ayaktan tedavi edilen erkek hastaların ve eşleştirilmiş sağlıklı kontrollerin çocukları ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Kesitsel desendeki bu çalışma Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde yürütülmüştür. MDB ve AMATEM grupları KGİ ile değerlendirilen bozukluk şiddeti bakımından eşleştirilmiştir. İkinci eksen tanısı klinik muayene ile dışlanmıştır. Kontrol grubu, çalışma grupları ile yaşları eşlenmiş olan, geçmişte psikiyatrik tanı ve tedavi almamış erkeklerden oluşturulmuştur. Değerlendirmelerde ÇGDDÖ ve KGİ kullanılmış ve p 0.05 olarak alınmıştır. Sonuçlar: Çalışmaya 117 çocuk dahil edilmiştir (AMATEM n=40, MDB n=41, Kontrol= 36). Kontrol grubunda 26, AMATEM grubunda 20, MDB grubunda ise 41 baba bulunmaktadır. ÇGDDÖ’nde en yüksek puanların AMATEM grubunda saptandığı, daha sonra sırasıyla MDB ve kontrol gruplarından çocukların geldiği görülmüştür. Somatik yakınmalar, anksiyete/ depresyon ve İçe Yönelim toplam puanı dışında tüm alt testler için gruplar anlamlı fark göstermektedir. Değerlendirme: Tip I alkolizmi olan babaların çocukları MDB tanılı babaların çocuklarına benzemektedir. Tip II alkolizmi olan babaların da dahil edileceği ek araştırmalar, babadaki alkolizmin çocuklar üzerine etkisini netleştirmede işe yarayabilir.
Symptoms Reported in Children of Males with Type I Alcoholism or Major Depressive Disorder: A Controlled Study
Objective: Parental alcohol use disorders can deleteriously affect children’s health through both genetic and environmental factors. In this study, it was aimed to compare the symptoms reported in children of male patients with Type I alcoholism who applied to the AMATEM department for the first time with those reported by male outpatients being followed with the diagnosis of MDD (First Episode/ Chronic) at the same treatment center and matched healthy controls. Method: This cross-sectional study was conducted at the Elazig Hospital for Mental Disorders. MDD and AMATEM groups were matched in terms of disorder severity measured by CGI. Axis II comorbidity was ruled out by clinical examination. Control group was formed by age-matched males with no psychiatric diagnosis or treatment history. CBCL and CGI-S were used in evaluations and p was set at 0.05. Results: 117 children were enrolled in the study (AMATEM n= 40, MDD n=41, Control n= 36). Control group involved 26, AMATEM and MDD groups involved 20 and 41 fathers; respectively. It was observed that highest scores in CBCL were in the AMATEM group followed by children from MDD and control groups; respectively. The groups differed significantly for all subscales except somatic complaints, anxiety/ depression and total internalizing scores. Discussion: Children of fathers with Type I alcoholism seem to be similar to those of fathers with MDD. Further studies including fathers with Type II alcoholism may help to elucidate the effects of paternal alcoholism on children