Dergi Ara >>
Yıl:2014; Cilt: 1; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2014;1(1):63-97
Lise Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımının Yordayıcıları Olarak Heyecan Arama ve Cinsiyet
DM Siyez
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinde problemli internet kullanımının yordanmasında heyecan aramanın ve cinsiyetin etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini İzmir ili Konak ilçesindeki Anadolu liselerine devam eden 458 öğrenci (262 kız, 196 erkek) oluşturmaktadır. Katılımcılar; Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği-Ergen, Zuckerman Heyecan Arama Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu’ndan oluşan kendini değerlendirme envanterlerini doldurmuşlardır. Verilerin analizinde hiyerarşik regresyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, heyecan aramanın ve cinsiyetin internet bağımlılığına ilişkin varyansın %47’sini açıkladığını ortaya koymaktadır. Analiz sonuçları incelendiğinde problemli internet kullanımını yordama gücü en yüksek olan değişkenin Heyecan Arama Ölçeği’nin alt boyutlarından biri olan yaşantı arayışı olduğu, bu değişkeni sırasıyla sıkılmaya yatkınlık, cinsiyet, heyecan ve macera arama ile disinhibisyon değişkenlerinin izlediği görülmektedir. Bu araştırma, problemli internet kullanımını yordamada heyecan aramanın ve cinsiyetin rolüne ilişkin alan yazına katkı sağlamakla birlikte bu konuda yapılacak daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
Gender and Sensation Seeking as Predictor Variables of Problematic Internet Use by High School Students
This research investigated the impacts of gender and sensation seeking on predicting the causes of problematic Internet use by high school students. This study’s sample group included 458 students (262 girls and 196 boys) studying at Anatolian High Schools located in the Konak district of Izmir city. Participants filled out self-evaluation documents incorporating the Scale for Internet Use by Adolescents, the Zuckerman Sensation-Seeking Scale, and personal data forms. Hierarchical regression was used for data analysis, and the findings revealed that sensation seeking and gender accounted for 47% of the variance related to Internet addiction. Examination of these results indicated that the most powerful variable leading to problematic Internet use was the pursuit of new experience under the sub-dimension of thrill seeking, followed successively by boredom susceptibility, gender, thrill and adventure seeking, and disinhibition. Even though this research contributes to previous studies on the role of gender and sensation seeking in problematic Internet use, more research is needed on this subject.