Dergi Ara >>
Yıl:1997; Cilt: 5; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 1997;5(2):115-122
Kriz Olgularında Aile İçinde Yaşanan Şiddet
EA Oral, SA Binici, D Büyükçelik, HÖ Yazar
A.Ü. P.K.U.A.M, Ankara
Özet: Aile içindeki şiddetin daha çok kadınlara yönelik olduğu hem yapılan çalışmalarda hem de klinik uygulamalarda gözlenmektedir. Çalışmalarda şiddeti uygulayan ve şiddete maruz kalanların be­lirli bir takım Özelliklere sahip oldukları da belirtil­mektedir. Bu çalışmada 1996 yılında Kriz Merkezi'ne çeşitli şikayetlerle başvuranlar arasından, öyküsünde şiddet olan evli müracaatçılar ele alın­mış; özellikleri retrospektif olarak incelenmiştir. Sonuç olarak ele alınan hemen her vak'ada sapta­nan özellikler, bu müracaatçıların hepsinin kadın olduğu ve şiddete evlilik öncesi tanışma süresi de dahil İlk yıllarda maruz kaldıkları, fiziksel şiddet yanında sözel şiddetin de yer aldığıdır. Çalışmada iki örnek vak'a bu özellikler açısından tartışılmış­tır.
The Violence in The Family In Crisis
It's known that the women are expo­sed to violence in the family. This result is suppor­ted by both clinical experiences and researches. It is mentioned that the person who used violence and the person who is exposed to violence have some characteristics. In this study, it is investigated the patients who are exposed to violence from bet­ween married patients have applicated tho Crisis Center in 1996. All of them are women and are ex­posed to bad langage, Majority of applications have exposed to violence in the first [year]s of marri­age. In the paper, two cases are discussed in the light of these characteristics.