Dergi Ara >>
Yıl:1997; Cilt: 5; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 1997;5(2):79-86
İntihar Girişiminde Bulunan Bireylerde Plazma Kolesterol Düzeyleri
F Çulha, M Kuloğlu, AE Tezcan, M Atmaca, F Ülkeroğlu
Fırat Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri ABD, Elazığ
Çalışmamızda intihar girişiminde bulunan birey­lerde plazma kolesterol düzeylerinin kontrol grubu­na ve psikiyatrik tanı dağılımlarına göre karşılaştırı­larak araştırılması amaçlandı. Çalışma Şubat 1996-Ocak 1997 tarihleri arasında Fırat Üniversite­si Tıp Fakültesinde, intihar girişimi nedeniyle Psiki­yatri Kliniğine başvuran veya psikiyatri konsültas­yonu istenen 18 yaş üzeri 60 hastada gerçekleştirildi. Kontrol grubu 18 yaş ve üzeri 40 sağlıklı kişiden oluşturuldu. Hastaların tanısal de­ğerlendirilmeleri DSM-III-R tanı ölçütlerine göre, ki­şilik bozuklukları ise SCID II kişilik bozuklukları envanterine göre klinik görüşmeyi takiben yapıldı.
Hasta grubunun kolesterol ortalaması 140±17.9 mg/dl, kontrol grubunun kolesterol ortalaması ise 207±37.8 mg/dl idi. İntihar girişiminde bulunan has­taların kolesterol değerleri kontrol grubundan ista­tistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu.
İntihar girişiminde bulunan hastaların plazma kolesterol düzeyleri anlamlı derecede düşük bu­lunmakla birlikte, kolesterol düşüklüğü psikiyatrik bozukluklardan bağımsızdı. Bu sonuçlar, kolesterol düşüklüğünün, impulsif, labil, agresif davranışlara neden olarak intihar girişimlerine yol açabileceği ve biyolojik bir gösterge olabileceği varsayımını des­tekler nitelikteydi.­
The Plasma Cholesterol Levels In Suicide Attempters
The aim of our study was to compare the plas­ma cholesterol levels with control group and in re­spect of the distribution of psychiatric diagnosis in suicide attempters. Sixty patients whose age over 18 [year]s were recruited for this study. They applied to psychiatry clinic because of suicide attempt or were consulted to our psychiatry department. The control group consisted of 40 healty individuals whose age over 18 [year]s. DSM-III-R for the diag­nostic evaluation of patients and SCID-II personali­ty disorders Inventory, following clinical interview were used.
The mean cholesterol level was 140±17.9mg/dl in patients group and 207±37.8 mg/dl in control group. The cholesterol levels were statistically sig­nificant lower in suicide attempters than control group.
The plasma cholesterol levels were significantly lower in suicide attempters; however, the low cho­lesterol level was not associated with psychiatric disorders. These results support the hypothesis that low cholesterol level may cause impulsive, la­bil and agressive behaviours and consequently may lead to suicide attempts and may a biological indicator.