Dergi Ara >>
Yıl:2012; Cilt: 15; Sayı: 30>> Özet
TAM METİN
Türk Psikoloji Yazıları; 2012;15(30):1-11
Algılanan Örgütsel, Yönetici ve Çalışma Arkadaşları Desteği Ölçekleri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
MD Giray, DN Şahin
İzmir Üniversitesi, İzmir
Bu araştırma, iş yeri desteği genel adıyla örgüt, yönetici ve çalışma arkadaşları desteği ölçeklerinin geliştirilmesini, geçerlik ve güvenirlik bulgularını kapsamaktadır. Çalışmaya 71 kadın, 95 erkek ve 15 kişi cinsiyet belirtmemek üzere toplam 186 beyaz yakalı çalışan katılmıştır. Analizler sonucunda elde edilen bulgular iş yeri desteği başlığı altında üç farklı kaynaktan gelen destek türünün yani örgüt, yönetici ve çalışma arkadaşları desteği ölçeklerinin farklı yapıları ölçtüğünü ve bir örgüt değişkeni olan duygusal bağlılıkla farklı düzeylerde ilişkili olduğunu göstermiştir. Ölçeklerin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları ise örgüt desteği için .93, yönetici desteği için .94 ve çalışma arkadaşları desteği için .90 olarak hesaplanmıştır. Bu bulgulara bağlı olarak, örgüt, yönetici ve çalışma arkadaşları desteği ölçeklerinin farklı kavramlar olduğu ve yeterli psikometrik özelliklere sahip olduğu görülmüştür
Perceived Organizational, Supervisor and Coworker Support Scales: A Study for Validity and Reliability
The aim of this study is to adapt Perceived Organizational, Supervisor and Coworker Support Scales to Turkish culture and to examine the factor structure and the psychometric properties of the scales. Participants are 186 (71 women and 95 men) white-collar employees. Results of both the exploratory and the confi rmatory factor analysis revealed that work place support consisted of a three factor solution such as perceived organizational, supervisor and coworker support. These factors were related to affective commitment in different levels. Reliability analyses showed that the scales had high internal consistency. In conclusion, the fi ndings indicated that organizational, supervisor and coworker support measure different structures of work place support and these scales have suffi cient psychometric properties.