Dergi Ara >>
Yıl:2004; Cilt: 5; Sayı: 1>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi; 2004;5(1):59-67
Seks terapi uygulamaları sırasında karşılaşılan güçlükler
MZ Sungur
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, İSTANBUL
HerSeks terapileri olarak bilinen yaklaşımın özünde cinsel işlev bozukluğunun türüne özgül olarak geliştirilmiş bazı özel tekniklerin kullanılması söz konusudur . Ancak bu, seks terapilerinin çeşitli özgül tekniklerin çeşitli cinsel işlev bozukluklarında kullanılmasından öteye gitmeyen yaklaşımlar olduğu anlamına gelmez. Aksi halde bu tür terapileri terapistler aracılığı ile değil bilgisayarlar ve el kitapları aracılığı ile yürütmek mümkün olabilir ve böylelikle terapi daha ekonomik bir biçime dönüştürülebilirdi. Bazı seks terapistlerinin, tedavide diğerleri kadar başarılı sonuçlar alamamasında, uygulayıcıların seks terapilerinin kuram ve tekniklerine sıkı sıkıya yapışmaktan öteye gitmeyen yaklaşımlarının payı büyüktür. Yalnızca seks terapi kuram ve tekniklerini bilerek başarılı terapiler yapmak çoğu kez olanaksızdır. Çünkü terapist kuramcı değil uygulayıcıdır ve uygulamalar sırasında mevcut teknikler her birey ya da çiftin kendilerine özgü olan özellikleri ve gereksinmeleri gözönünde bulundurularak kullanılır. Bu; seks terapi uygulamalarında kullanılan tekniklerin cinsel sorunu olan birey ve çiftlerin gereksinmelerine uygun olarak düzenlenebilmesi hatta değiştirilebilmesi anlamına gelir. Çünkü cinsel işlev bozukluğunun türü aynı da olsa, sorunun seyri bireyden-bireye ve çiften-çifte farklılıklar gösterecektir. "Hastalık yok hasta vardır" ilkesini benimsemiş terapistler tüm birey ve çiftlerin gereksinimlerine aynı etkinlikle yanıt verebilecek standart/paket tedaviler olamayacağını bilirler.
İnsanın cinsel yaşamı diğer yaşam alanlarından ayrı veya izole olarak da düşünülemez. Bu bağlamda cinsel uyum genel uyumun bir parçası olmaktadır. O halde cinsel alandaki bir sorun, yaşamın diğer alanlarını (iş, sosyal, özel yaşam alanları gibi), yaşam alanlarındaki çeşitli sorunlar ve özellikle evlilik içi sorunlar ise bireyin cinsel yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle seks terapisi uygulaması yapacak terapistlerin bireysel psikoterapi ve evlilik terapileri alanlarında deneyimli olmaları gerekir. Seks terapileri ile evlilik terapilerinin daha sistematik ve etkin bir biçimde bütünleştirilmesine duyulan gereksinim her geçen gün artmakta, bu iki terapinin birlikte uygulandığı çiftlerde tedavi sonuçları daha yüz güldürücü olmaktadır .