Dergi Ara >>
Yıl:2009; Cilt: 4; Sayı: 31>> Özet
TAM METİN
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi; 2009;4(31):69-79
Bilgilendirilmiş Onay: Psikolojik Danışma Sürecinin Yasal Ve Etik Yükümlülüğü
A E Gümüş, MA Gümüş
Maltepe Üniversitesi, İstanbul
Danışanın psikolojik danışma ilişkisine girme ve ilişkiyi sürdürme seçimini özgür iradesiyle yapa- bilmesi için sürece ilişkin yeterli düzeyde bilgilendirilmesi ve uygun biçimde onayının alınması gerekir. Bilgilendirilmiş onay etik ve yasal dayanakları ve ilgili araştırma sonuçları dikkate alındığında danışanla- rın yardım sürecinden yararlanma olasılığını artırdığı; zarara uğrama olasılığını da azalttığı görülmektedir. Bu çalışmada, psikolojik danışma hizmetlerinin profesyonel düzeyde yürütülmesi için son yıllarda önemle üzerinde durulan bilgilendirilmiş onayın, ülkemizdeki psikolojik danışma hizmetleri için de etik ve yasal bir gereklilik olarak görülmesini sağlayacak biçimde konuya dikkat çekmek amaçlanmıştır. Bu çalışmada bilgilendirilmiş onayın psikolojik danışma sürecindeki öneminin, içinde barındırdığı tartışmalı konuların, etik ve yasal dayanaklarının ele alınmasının yanında, etik ve yasal içeriği, uygun biçimiyle nasıl gerçekleş- tirilebileceği, okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri içindeki yeri ve Türkiye koşulları için bu konuda yapılabileceklere ilişkin öneriler üzerinde durulmuştur.
Informed consent: legal and ethical liabilities in counseling process
To sustain the counseling process with free will client have the right to be asked for his/her consent to choose whether to enter into or remain in a counseling relationship and to be informed adequately about the counseling process. It is seen that, when ethical and legal grounds and research results are taken into account, the informed consent increases the possibility of benefiting counseling process, and reduce the risk of suffering loss. In this study, focusing on the importance of the informed consent for applying counseling professionally and the importance of conceiving it as ethical and legal requirements for counseling process in Turkey is aimed. Besides, the importance of the informed consent from the point of counseling process; controversial issues carried in itself; ethical and legal grounds and contents are focused on, as well as the implementation of the counseling process; the place of the informed consent in school counseling and guidance services, and the suggestions to be made related to the informed consent in Turkey’s conditions.