Dergi Ara >>
Yıl:2009; Cilt: 4; Sayı: 31>> Özet
TAM METİN
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi; 2009;4(31):52-60
Okul Yöneticilerinin Mesleki Tükenmişlikleri İle Evlilik Doyumları Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
R Koçak, CK Çelik
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat
Sosyal bir varlık olarak okul yöneticisinin işindeki performansı ile orantılı olarak kalite ve verim- liliğinin ev ve aile yaşantılarından bağımsız olması beklenemez. Bu araştırmanın temel amacı da okul yöneticilerinin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile evlilik doyum düzeyleri arasındaki ilişkiyi bazı bağımsız değişkenler açısından incelemektir. Tokat il merkezi ve kırsal alanda görev yapan, yaklaşık 550 evli ilköğretim okulu yöneticisinden ulaşılabilen 201 bay ve 5 bayan olmak üzere toplam 206 evli okul yöneti- cisi ile bu araştırma gerekleştirilmiştir. Bu çalışma, Maslach Tükenmişlik Envanteri, Evlilikte Uyum Ölçeği ve araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ile verilerin toplandığı ilişkisel tarama modelli betimsel bir araştırmadır. Yapılan analizler sonucunda okul yöneticilerinin mesleki tükenmişlikleri ile evlilik doyumları arasında ters yönde bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır (r = -0.321 p<.05). Ayrıca okul yöneticilerinin evlilik doyumları ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin bazı bağımsız değişkenlere göre farklılaşma olup olmadığına ilişkin bulgulara da yer verilmektedir.
Analyzing the relationship between occupational burnout and marital satisfaction levels of school administrators
As a social being the performance and the efficiency of a school administrator can- not be thought separately from his personal life. A descriptive correlational model was applied in this study. The basic goal of the research is to investigate the relationship between occupational burnout and marital satisfaction of school administrators in various study characteristics related to the amount of satis- faction obtained from family life. 50 married primary school administrators who live in Tokat and its dis- tricts constitute the survey population of this research. 206 married primary school administrators with whom contacts could be established were the sample of the research. In this research, “Maslach Burnout Inventory” (Maslach and Jackson, 1981) and “Marital Adjustment Scale” (Locke and Wallace, 1959) were used to measure school administrators’ occupational burnout levels and their marital satisfaction levels. There was also an Information Sheet to collect demographic and social traits of participant. Results showed that there was a strong negative relationship between school administrators’ occupational burnout levels and marital satisfaction levels (r= .-321 p<.05). Besides this, the findings related to the differences on the school administrators’ occupational burnout levels and marital satisfaction levels according to some independent variables are provided.