Dergi Ara >>
Yıl:2009; Cilt: 4; Sayı: 31>> Özet
TAM METİN
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi; 2009;4(31):43-51
Depremden Sonra Çocuklarda Görülen Travma Sonrası Stres Tepkilerinin Yaş Ve Cinsiyetler Açısından Karşılaştırılması
S Bulut
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu
Bu çalışmanın amacı depremden sonra oluşan travma sonrası stres bozukluğu belirtilerini yaş, cinsiyet ve yaygınlık oranları açısından incelemek ve karşılaştırmaktır. 243 öğrenciye depremden 11 ay sonra Çocuklar için Travma Sonrası Stres Tepkileri Ölçeği (Frederick,1985) uygulanmıştır. Öğ- rencilerin % 90’inin Travma Sonrası Stress Bozukluğu (TSSB) belirtileri gösterdiği; 4 ve 5. sınıfla- rın % 77’sinin, 6,7, ve 8. sınıfların % 66’sının ve toplam olarak bakıldığında da gurubun % 72’sinin TSSB tanısı kriterlerini karşıladıkları görülmüştür. Daha sonra öğrencilerin travma ölçeğinden al- dıkları toplam puanları iki yönlü varyans analizi ile karşılaştırıldığında cinsiyetlere bağlı olarak kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir farkın olmadığı (F(1,243)=.396, p=.554), fakat yaş düzeyle- ri açısından ilk kademe ve orta kademe olarak bakıldığında toplam travma puanları arasında anlamlı düzeyde farklılıklar olduğu saptanmıştır (F(1,243)=7,88, p=.006). Yaşı küçük olan ilk kademe öğ- rencilerinin ortalamaları, orta kademe öğrencilerinden anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır (X = 47.44’e karşılık X = 41.30). Araştırmanın sonuçları tedavi edici ve koruyucu ruh sağlığı hizmetleri açısından yararlı ipuçları vermektedir
Comparing children posttraumatic stress reactions in terms of age and gender after an earthquake.
The purpose of this study was to investigate and compare elementary and middle school childrens’ posttraumatic stress reactions in terms of age, gender differences and prevalence rates of PTSD. Two hundred forty three students participated in this research and filled out the Children’s Post Traumatic Stress Reaction Index (Frederick, 1985), 11 months after the earthquake. Over all, 90 % of the students manifested some degree of traumatic reactions. In terms of age level, 77 % of the elementary and 66 % of the middle school students and a total of 72 % of students were fitted the PTSD diagnosis. Furthermore, surviving children were compared on the total PTSD scale in terms of gender and age differences via two way analysis of variance (ANOVA). Results revealed no gender differences (F(1,243)=.396, p=.554), but there were significant differences between dif- ferent age group of children for the elementary and middle school children’s total PTSD scores (F(1,243)=7,88, p=.006). Elementary school students scored higher than their middle school coun- terparts (x= 47.44’e karsilik x= 41.30). The findings may provide important clues for the inter- vention and prevention of the survivors of severe natural disasters.