Dergi Ara >>
Yıl:2010; Cilt: 4; Sayı: 34>> Özet
TAM METİN
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi; 2010;4(34):174-182
Temel Empati Ölçeği Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Ç Topçu, ÖE Baker, YÇ Aydın
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
Araştırmanın amacı, Temel Empati Ölçeği’nin (TEÖ; Jolliffe ve Farrington, 2006) Türkçe uyarlamasını yapıp, geçerlik ve güvenirliğine ilişkin kanıtları incelemektir. Yirmi maddeden oluşan ölçek Türkçe’ye çevrilmiş ve İngilizce’ye geri çevirisi yapılmıştır. Maddeler 6 öğrencilik odak grubu ve iki uzman tarafından değerlendirilmiştir. Son haline getirilen ölçek 13-21 yaş arası öğrencilerden oluşan 358 ve 359 kişilik iki ayrı çalışma grubuna uygulanmıştır. İlk çalışma grubu verileriyle yapılan doğrulayıcı faktör analizi (DFA) sonucunda, modifikasyon indeksleri doğrultusunda bazı değişiklikler yapılmıştır. İkinci çalışma grubu verileriyle modifiye edilen model için DFA tekrarlanmış ve indeksler yeterli bulunmuştur. Faktör analiz bulguları orijinal çalışmayı destekler niteliktedir. Ölçeğin ayrılma (divergent) geçerliğini test etmek amacıyla Yenilenmiş Siber Zorbalık Envanteri (Topcu ve Erdur-Baker, 2010) ve Geleneksel Zorbalık Anketi (Topcu, 2008) ile ilişkisi incelenmiş ve ilişki her iki zorbalık ölçeği ile beklenen yönde (negatif) bulunmuştur. Güvenirlik için hesaplanan Cronbach alfa katsayıları yeterli (.76 - .80 aralığında) bulunmuştur. Sonuçta, TEÖ’nin Türkçe uyarlamasının yeterli psikometrik özelliklere sahip olduğu ve empati düzeyini belirlemek amacıyla Türkiye’de kullanılabileceği görülmektedir.
Turkish Adaptation of Basic Empathy Scale: Validity and Reliability Study
This study aims to adapt the Basic Empathy Scale (BES; Jolliffe and Farrington, 2006) and examined the validity and reliability features of it. Translation and back translation of the 20-item scale were made. Items were evaluated by a focus group of 6 students and two experts. Two different groups of participants (ages 13-21) completed the final version of the scale. As a result of confirmatory factor analysis (CFA) with the first group of participants (358) some modifications were made. CFA was repeated with the modified scale on the second group of participants (359) and the fit indices were deemed satisfactory. The significant negative correlations of the scale with the Revised Cyber Bullying Inventory (Topcu and Erdur-Baker, 2010) and Traditional Bullying Questionnaire (Topcu, 2008) provided evidence for the divergent validity of the scale. Cronbach alpha coefficients ranging from .76 to .80 for each scale were observed. Therefore, the psychometric properties of the Turkish version of BES were satisfactory and can be used to measure cognitive and affective empathy levels of Turkish adolescents.