Dergi Ara >>
Yıl:2010; Cilt: 4; Sayı: 34>> Özet
TAM METİN
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi; 2010;4(34):128-136
Uyumlu-Uyumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması
AU Baş
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
Bu çalışmanın amacı, Uyumlu-Uyumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği’ni (UUMÖ) Türkçe’ye uyarlamaktır. Araştırmanın çalışma grubunu ilköğretim 4.-8. sınıf düzeyinde 277 öğrenci oluşturmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliği çalışması kapsamında yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ile ölçeğin dört faktörlü yapısı doğrulanmıştır. Bu faktörler, hatalara duyarlılık, şartlı benlik saygısı, saplantılı davranış ve onay gereksinimidir. Ölçeğin benzer ölçekler çalışması kapsamındaki sonuçlar, UUMÖ’nün hatalara duyarlılık ve onay gereksinimi alt ölçek puanları ile Olumlu Olumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği’nin (OOMÖ) olumsuz mükemmeliyetçilik alt ölçek puanları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğunu; UUMÖ’nün şartlı benlik saygısı ve saplantılı davranış alt ölçek puanları ile OOMÖ’nün olumlu mükemmeliyetçilik alt ölçek puanları arasında da pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğunu göstermiştir. UUMÖ’nün alt ölçeklerinin iç tutarlık katsayıları .63, .51, .61 ve .66 olarak bulunmuştur. Test-tekrar test güvenirlik katsayıları ise .60, .61, .66 ve .78 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak elde edilen bulgular, UUMÖ’nün yeterli psikometrik özelliklere sahip olduğunu ve ilköğretim çağındaki çocukların mükemmeliyetçilik özelliklerini ölçmek amacıyla kullanılabileceğini ima etmektedir.
Turkish Adaptation of Adaptive-Maladaptive Perfectionism Scale
The purpose of this study is to adapt Adaptive-Maladaptive Perfectionism Scale (AMPS) to Turkish. The sample consisted of 277 elementary school students from 4th to 8th grades. The findings indicated that the four-factor model is supported by using the confirmatory factor analysis. These factors are following: sensitivity to mistakes, contingent self-esteem, compulsiveness and need for admiration. The results of convergent validity yielded that sensitivity to mistakes and need for admiration were positively correlated with negative perfectionism subscale of Positive Negative Perfectionism Scale (PNPS); contingent self-esteem and compulsiveness were positively correlated with positive perfectionism subscale of PNPS. The internal consistency coefficients of four subscales were .63, .51, .63 and .66 respectively. The test-retest coefficients were .60, .61, .66 and .78. To conclude, this study provided preliminary support for the psychometric properties of the Turkish version of the AMPS. Therefore, the scale can be used for measuring perfectionism in Turkish elementary school students.