Dergi Ara >>
Yıl:2010; Cilt: 4; Sayı: 34>> Özet
TAM METİN
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi; 2010;4(34):109-118
Yaşam Amaçlarının ve Psikolojik İhtiyaç Doyumunun Öznel İyi Oluş Üzerindeki Yordayıcı Rolü
T İlhan, Y Özbay
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat
Bu araştırmanın amacı, yaşam amaçları ve ihtiyaç doyumunun öznel iyi oluşu ne düzeyde yordadığını incelemektir. Araştırmanın çalışma grubuna 14 devlet üniversitesinin çeşitli fakülte ve bölümlerinde okuyan 18–28 yaş aralığında (X= 21.6; S= 2.1) 777 erkek, 697 kız, toplam 1474 öğrenci alınmıştır. Verilerin toplanmasında Yaşam Amaçları Ölçeği (İlhan, 2009), Olumlu-Olumsuz Duygu Ölçeği (Gençöz, 2000), Yaşam Doyumu Ölçeği (Köker, 1991) ve İhtiyaç Doyum Ölçeği (Cihangir-Çankaya ve Bacanlı, 2003) kullanılmıştır. Araştırmada öne sürülen hipotezleri test etmek için t-testi ve bloklar arası hiyerarşik çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Bulgulara göre kız üniversite öğrencileri içsel amaçların tamamını ve dışsal amaçların alt boyutlarından fiziksel çekiciliği erkek üniversite öğrencilerinden daha fazla önemsemektedirler. Regresyon analizi sonuçlarına göre, ihtiyaç doyumu ve içsel amaçlar öznel iyi oluşu dışsal amaçlardan daha fazla yordamaktadır. Sonuçlar literatür ışığında tartışılmış ve ileride yapılacak araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.
The Predictive Role of Life Goals and Psychological Need Satisfaction On Subjective Well-Being
The aim of this study was to examine the predictive role of life goals and psychological need satisfaction on subjective well-being. Participants of the study were composed of 1474 students from 14 state universities in Turkey. These students 777 were males and 697 were females who with age range of 18 to 28, and mean age of 21.6 (SD=2.1). In order to gather data Life Goals Scale (Ilhan, 2009), Negative-Positive Affect Schedule (Gençöz, 2000), Satisfaction with Life Scale (Köker, 1991), and Basic Psychological Need Satisfaction Scale (Cihangir-Çankaya ve Bacanli, 2003) were used. In order to test the hypotheses t-test and multiple hierarchical regression analysis were performed. Results demonstrated that female students gave more importance to intrinsic life goals and attractiveness (subscale of extrinsic life goals) compared to males. Intrinsic goals and need satisfaction were more significantly predictive with SWB than extrinsic goals. Results were discussed under the light of literature and some suggestions were presented for the future research.