Dergi Ara >>
Yıl:2002; Cilt: 3; Sayı: 1>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi; 2002;3(1):27-34
Şizoid kişilik bozukluğu
Ö Öner, H Özsan
Şizoid Kişilik Bozukluğu (ŞKB) hem dinamik hem de tanımlayıcı literatürde geniş şekilde tartışılmıştır. Son 20 yıl içinde bozukluğun tanımında önemli değişiklikler olmuştur. Dinamik literatür, çekingen ve şizoid kişilik bozukluklarının ayrımını sosyal ilişki kurma isteğine göre yapan DSM sınıflandırmalarının yanlış olduğunu iddia etmektedir. Psikoanalitik literatüre göre ŞKB ciddi ve devam eden preoedipal travma, kimlik difüzyonu sendromu ve bölünme ile yansıtmalı özdeşim gibi savunma mekanizmalarının kullanımı ile karakterizedir. ŞKB belirtilerine benzer belirtiler gösteren birçok çocukluk dönemi bozukluğu vardır ancak bunların ayırıcı tanıları tartışmalıdır. Psikotik bozukluklar, Asperger Sendromu ve diğer kişilik bozuklukları ŞKB ayırıcı tanısında göz önünde bulundurulmalıdır. ŞKB tedavisi esas olarak psikoterapiden oluşur, ancak hastalar genel olarak uzun dönemli bir tedavi için gerekli motivasyonu göstermezler.
Schizoid Personality Disorder
Schizoid personality disorder (SPD) is discussed extensively both in dynamic and descriptive psychiatry literature. The definition of the disorder has gone through significant changes during the last 20 [year]s. The dynamic literature insists that the distinction between avoidant personality disorder and SPD in DSM classifications are faulty and that these disorders can not be distinguished on the basis of interest in social interaction. Psychoanalytic literature suggests that SPD is associated with severe and ongoing preoedipal trauma, identity diffusion syndrome, and defense mechanisms like splitting and projective identification. There are many childhood disorders with symptoms resembling SPD and there is controversy for the differential diagnosis of these conditions. Psychotic disorders, Asperger's syndrome and other personality disorders must be differentiated from SPD. Treatment of SPD mainly consists of psychotheraphy, but usually the patients are not motivated enough for a long term treatment.