Dergi Ara >>
Yıl:2013; Cilt: 4; Sayı: 39>> Özet
TAM METİN
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi; 2013;4(39):120-129
Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma: Okullardaki Etkililiği Üzerine Bir İnceleme
B Meydan
Ege Üniversitesi, İzmir,
Çocuk ve ergenlere yönelik psikolojik danışma, kuşkusuz kendine özgü birtakım yeterlikler ve beceriler gerektirmektedir. Bununla birlikte, çocuk ve ergenlerin, sorunlarını derinlemesine irdelemeyen ve çözüm bulmaya odaklanan psikolojik yardım süreçlerini tercih ettikleri bilinmektedir. Son yıllarda, çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımı kendine özgü kavramları ile dikkati çekmektedir. Dahası, bu yaklaşımın okullarda çocuk ve ergenlere yönelik psikolojik danışma sürecinde pratik ve etkili bir yaklaşım olduğu ileri sürülmektedir. Çocuk ve ergenlerin gelişimsel özellikleri ve Türkiye’de ilköğretim ve ortaöğretim okullarında sınıf mevcutlarının kalabalıklığı düşünüldüğünde, okul psikolojik danışmanlığı uygulamalarında bu yaklaşımın kullanılabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda, bu makalenin amacı, çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımını tanıtmak ve okullarda çocuk ve ergenlere yönelik psikolojik danışma sürecinde etkililiğini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, ilgili literatür çocuk ve ergenlere yönelik psikolojik danışma, çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma ve çocuk ve ergenlerle çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma kavramları kapsamında taranmıştır. Ardından, çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının kapsamı ve çocuk ve ergenlere yönelik etkililik çalışmaları betimlenmiştir. Sonuç olarak, ilgili literatür ışığında, Türkiye’de çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının okul ortamında kullanımı tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur.
Solution-Focused Brief Counseling: A Study on the Effectiveness in Schools
Counseling with children and adolescents requires specific competencies and skills. However, children and adolescents prefer counseling which does not investigate their problems in depth and focuses on solutions. In recent years, solution-focused brief counseling has proposed its own specific concepts. Moreover, it is claimed that this approach has become a practical and effective approach for school counselors to counsel with children and adolescents. When developmental characteristics of children and adolescents and the crowdedness of class size in primary and secondary education in Turkey are considered, it is thought that this approach can be used in school counseling applications. In this context, the purpose of this article was to present solution-focused brief counseling approach and review the effectiveness of solution-focused brief counseling approach with children and adolescents in school counseling applications. Within this purpose, relevant literature was reviewed in terms of counseling with children and adolescents, solution-focused brief counseling and solution-focused brief counseling with children and adolescents. Then, the content of solution-focused brief counseling approach and the effectiveness with children and adolescents was presented. Consequently, in the lights of relevant literature, the use of solution-focused brief counseling in school settings in Turkey was discussed and some suggestions were presented.