Dergi Ara >>
Yıl:2013; Cilt: 4; Sayı: 39>> Özet
TAM METİN
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi; 2013;4(39):82-94
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi
D Güler, G Çakır
Anadolu Üniversitesi, Eskişehir,
Bu çalışmanın amacı, lise son sınıf öğrencilerinin sınav kaygısı düzeyleri üzerinde cinsiyetin, akılcı olmayan inançların ve algıladıkları anne-baba tutumlarının rolünü incelemektir. Araştırma, 2011-2012 eğitim öğretim yılında Kilis ilindeki tüm Anadolu liseleri, Anadolu öğretmen liseleri, fen liseleri ve genel liselerin son sınıflarında öğrenimine devam eden 245’i kız, 173’ü erkek olmak üzere toplam 418 öğrenci ile yürütülmüştür. Verilerin toplamasında, Akılcı Olmayan İnanç Ölçeği-Ergen Formu, Sınav Kaygısı Envanteri ve Çocuk Yetiştirme Tutumları Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi bilgisayarda istatistik paket programlarından SPSS’in 17.0 sürümü kullanılarak hiyerarşik regresyon analizi ile yapılmıştır. Hiyerarşik regresyon analizi öncesinde değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla korelasyon analizi de yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre, hem sınav kaygısı toplam hem de sınav kaygısının kuruntu ve duyuşsallık boyutu puanlarının en güçlü yordayıcısının akılcı olmayan inançlar olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra, cinsiyetin de sınav kaygısı toplam, kuruntu ve duyuşsallık puanlarını yordadığı ve kız öğrencilerin sınav kaygısı düzeylerinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. Diğer yandan, araştırma bulgularına göre sadece anneden algılanan sıkı denetim/kontrol tutumunun sınav kaygısı toplam, kuruntu ve duyuşsallık puanlarını anlamlı düzeyde yordadığı görülmüştür.
Examining Predictors of Test Anxiety Levels among 12th Grade High School Students
The purpose of this study was to examine the role of irrational beliefs and parental attitudes in predicting test anxiety scores of 12th year high school students. The study sample consisted of 418 students, attending Anatolian high schools, Anatolian teacher high schools, science high schools and general high schools in Kilis in 2011-2012 academic year. Data collection instruments used in the study were Irrational Beliefs Scale - Adolescent Form, Test Anxiety Inventory and Parenting Styles Scale. In data analysis, hierarchical regression analysis were done using SPSS’in 17.0. Before regression alaysis, correlation analysis was also done in order to see the relationships among study variables. Results of hierarchical regression analysis revealed that irrational beliefs were the strongest predictor of both test anxiety total and worry subscale and emotionality subscale scores. Further, according to results gender were also significant predictor of test anxiety total and worry and emotionality subscale scores, and female students had higher test anxiety scores compared to male students. In terms of perceived parental attitudes, only perceived control/supervision attitude of mother were the significant predictor of test anxiety total, worry subscale and emotionality subscale scores.