Dergi Ara >>
Yıl:2013; Cilt: 4; Sayı: 39>> Özet
TAM METİN
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi; 2013;4(39):58-67
Çocuklar İçin Aile İlişkileri Ölçeği’nin Geliştirilmesi
SD Zorbaz, FK Owen
Hacettepe Üniversitesi
Bu çalışmada kuramsal olarak tanımlanan sağlıklı ailelerin özellikleri temel alınarak 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik, çocukların aile işlevlerini nasıl algıladıklarını ölçen Çocuklar İçin Aile İlişkileri Ölçeği (ÇAİÖ) geliştirilmiştir. McMaster Modeli ve Krysan, Moore ve Zill (1990) tarafından belirtilen sağlıklı aile özellikleri dikkate alınarak madde havuzu oluşturulmuş ve toplam sekiz uzmanın görüşleri sonrasında 56 maddelik uygulama formu elde edilmiştir. Çalışmanın pilot çalışmasına 37, açımlayıcı faktör analizi çalışmasına 590, doğrulayıcı faktör çalışmasına 300 dördüncü ve beşinci sınıf öğrencisi dahil edilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda varimax rotasyonu ile ölçek, 56 maddeden, iki faktörlü 20 maddelik yapıya indirgenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizinde bu yapı sınanmış ve ölçeğin önemli uyum endekslerine sahip olduğu saptanmıştır. Bu geçerlik çalışmaları ile ölçeğin onar maddelik Destekleyici ve Engelleyici Aile İlişkileri adları verilen iki faktörlü bir yapısının olduğu anlaşılmıştır. Kuramsal yapısı gereği iki ayrı puan veren ÇAİÖ’nün Cronbach alfa katsayısı iki ayrı grup için, birinci alt boyut için .82 ve .84 ve ikinci alt boyut için .76 ve .78 olarak bulunmuştur. Bu değerler ölçeğin kullanılabilir özelliklere sahip olduğunu
Developing Family Relationship Scale for Children
In this study The Family Relationship Scale for Children was developed for fourth and fifth grade elementary school students based on the characteristics of healthy families. The item pool was established using the McMaster Model and the characteristics of healthy families were defined as used by Krysan, Moore and Zill (1990). Following receipt of feedback from eight colleagues a draft instrument containing 56 items was prepared. The instrument was administered to an initial group of participants (n=37) for the purpose of assessing basic understandability of the items. The second and third groups were used to assess construct validity through both exploratory (n=590) and confirmatory factor analysis (n=300). After Varimax rotation, two factors were identified as discouraging (10 items) and supportive family relationships (10 items). Confirmatory factor analysis resulted in a good of fit index which was acceptable. Cronbach’s alpha coefficients factor 1 ranged between .82-.84 and for factor 2, between .76 and .78. for two groups, respectecly.These values suggest that the scale may relevant for use for children. Findings were discussed according to literature and some suggestions for further research were made.