Dergi Ara >>
Yıl:2013; Cilt: 4; Sayı: 39>> Özet
TAM METİN
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi; 2013;4(39):46-57
İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ve Aile İnternet Tutumu
T Ayas, MB Horzum
Sakarya Üniversitesi, Sakarya
Araştırmanın amacı ilköğretim öğrencilerinin ailelerinin internet tutumunu belirlemek ve öğrencilerin aile internet tutumu ve internet bağımlılıklarının çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Araştırmada genel tarama modellemelerinden biri olan kesitsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya 2010–2011 öğretim yılının ikinci döneminde, Samsun İli Merkezindeki üç farklı ilköğretim okulunda ikinci kademede öğrenim gören toplam 407 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu araştırmayla aile tutumu ölçeği Türkçe’ye uyarlanmıştır. Araştırma kapsamında 214 aile ihmalkar internet tutumuna, 96 aile müsamahakar internet tutumuna, 83 aile demokratik internet tutumuna ve 14 aile otoriter internet tutumuna sahip olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda internet bağımlılığında, ihmalkar internet tutumuna sahip olan ailelerin önemli rolü olduğu bulunmuştur. Araştırmada aile internet tutumunda cinsiyet, öğrenim görülen sınıf ve internet kullanım becerisinin anlamlı değişken ler olduğu bulunmuştur.
Internet Addiction and Internet Parental Style of Primary School Students
The aim of the study is to determine the internet parenting styles of families of primary school students and to determine if students’ parents internet style and internet addictions differ or not according to various variables. The study was performed with 407 students in total who are studying in the second term of2010-2011 education year in 3 different elementary schools second stage in city center of Samsun. Internet parenting styles scale was adapted into Turkish under the aim of the study. At the end of the research, 214 families were found as laissez-faire, 96 as permissive, 83 families as authoritative and 14 as authoritarian parenting style. It was found that laissez-faire internet parenting style has an important role in internet addiction. In the research, it was found that there was a significant difference between internet parenting style gender, grade and internet usage skill.