Dergi Ara >>
Yıl:2014; Cilt: 15; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2014;15(1):10-14
Alkol Bağımlılığında Aleksitiminin Anksiyete, Sosyal Anksiyete, Benlik Saygısı ve Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğuyla İlişkisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
OM Sevi, Y Genç, G Odabaşıoğlu, İ Soykal, Ö Öztürk
İstanbul Psikiyatri Enstitüsü & Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde alkol bağımlılığı nedeniyle ayaktan ve yatarak tedavi gören bireylerin aleksitimi özelliklerini ve bu özelliklerin anksiyete, sosyal anksiyete, benlik saygısı, erişkin dikkat eksikliği belirtileri ile ilişkisini incelemek ve elde edilen ölçüm sonuçlarını kontrol grubuyla karşılaştırmaktır. Yöntem: Bu araştırmanın örneklemini Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi (Yedikule) Psikiyatri Kliniği’nde alkol bağımlılığı nedeniyle ayaktan ve yatarak tedavi gören 18-55 yaş arasındaki 14 birey ile alkol, madde kötüye kullanımı ya da bağımlılığı tanısı almayan 11 birey oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan bireylere Michigan Alkolizm Tarama Testi, Toronto Aleksitimi Ölçeği, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği, Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği ile Wender-Utah Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Derecelendirme Ölçeği uygulanmıştır. Deney grubu ve kontrol grubundan elde edilen ölçümlerin analizi Mann Whitney-U Testi ve Spearman’s Rank Order Korelasyon Testi ile yapılmıştır. Bulgular: Alkol bağımlılığı olan bireylerde alkol bağımlılığı olmayan bireylere göre aleksitimi ve erişkin DEHB puanlarının anlamlı şekilde daha yüksek olduğu; alkol bağımlılığı olan ve aleksitimik olarak değerlendirilen bireylerin sosyal durumlarda yaşadıkları korku ve genel korku düzeyinin aleksitimik olarak değerlendirilmeyen bireylere göre anlamlı şekilde daha yüksek olarak bulunmuştur. Sonuç: Yukarıda belirtilen sonuçlar literatürdeki bulgularla uyumludur. Bu sonuçlar literatürdeki bilgiler ışığında tartışılmıştır.
The Relationship Between Alexithymia Characteristics in Alcohol Dependence and Anxiety, Social Anxiety, Self-Esteem and Adult Attention-Deficit Hyperactivity Symptoms: A Comparative Study
Objective: The aim of this study is to evaluate the alexithymia characteristics of inpatients and outpatients who were treated in Surp Pirgic Armenian Hospital Psychiatry Clinic and to observe the relationship between these charactheristics and anxiety, social anxiety, self-esteem, adult attention deficit symptoms, and also to compare these measures with nondependent controls. Method: The sample is consisted of 14 inpatients and outpatients who were treated in Surp Pirgic Armenian Hospital Psychiatry Clinic between the age of 18-55 and 11 healthy controls who have not been diagnosed of alcohol and substance dependence or abuse. The participants were assessed using Michigan Alcoholism Screening Test, Toronto Alexithymia Scale, Rosenberg Self-Esteem Scale, Beck Anxiety Scale, Liebowitz Social Anxiety Scale, and also Wender-Utah Attention Deficit and Hyperactivity Disorder Rating Scale. The data obtained from experimental group and control group have been analysed with Mann Whitney-U Test and Spearman’s Rank Order Correlation Test. Results: It has been found out that the patients with alcohol dependence had higher alexithymia and adult attention deficit scores than the healthy controls. The patients with alcohol dependence diagnosed as alexithymic had higher anxiety and social anxiety scores than nonalexithymics. Conclusion: The results above were supported with the literature findings. These results have been discussed in the light of the literature.