Dergi Ara >>
Yıl:2012; Cilt: 15; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Klinik Psikiyatri Dergisi; 2012;15(2):71-79
Bender - Geştalt Görsel Motor Koordinasyon Testi-II'nin (BGT-II) Global, Koppitz ve Geri Çağırma Puanlamaları İçin Yargıcılar Arası Güvenirliğin Değerlendirilmesi
S Uluç, İV Gülüm, M Çalışır
Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ankara
Amaç: Günümüze kadar, beyindeki yapý ve iþlev bozukluklarýnýn
belirlenmesine yönelik çok sayýda nöropsikolojik
test geliþtirilmiþtir. Geþtalt Görsel Motor Koordinasyon
Testi (BGT), görsel algýsal becerileri ölçmek için en sýk kullanýlan
figür çizme görevlerinden biridir. Bu çalýþma kapsamýnda
BGT'nin yenilenmiþ biçimi olan Bender Geþtalt
II'nin yargýcýlar arasý güvenirliðinin saptanmasý ve yeni
puanlama sisteminin geleneksel Koppitz puanlama sistemiyle
yargýcýlar arasý güvenirlik açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý
hedeflenmiþtir. Yöntem: Örneklem, 22 erkek ve 23
kýz çocuk ve ergenden oluþturulmuþtur. Çalýþmada, orijinal
Bender Geþtalt Görsel Motor Koordinasyon Testi'nin
yenilenmiþ biçimi olan Geþtalt Görsel Motor
Koordinasyon Testi-II (BGT-II) kullanýlmýþtýr. Protokoller,
geleneksel Koppitz puanlama sistemi üzerinden eðitim
almýþ ve alan deneyimine sahip 3 baðýmsýz yargýcý
tarafýndan deðerlendirilmiþtir. Bulgular: BGT-II'nin Global
Puanlama ve Koppitz Puanlamalarý için 3 yargýcýnýn puan
ortalamalarý üzerinden iç tutarlýlýk katsayýlarý hesaplanmýþ
ve Global Puanlama setinin iç tutarlýlýk katsayýsýnýn
Chronbach alfa= .93; Koppitz Puanlama setinin iç tutarlýlýk
kat sayýsýnýn Chronbach alfa=.74 olduðunu
görülmüþtür. Ek olarak, tüm puanlama için yargýcýlar
arasý uzlaþýmýn yüksek olduðu belirlenmiþtir (Koppitz için
ICC=.96, Global için ICC=.85 ve Geri çaðýrma için
ICC=.84). Sonuç: Çalýþmada, üç puanlama biçiminin de
klinik uygulama için gerekli olan iç tutarlýlýk ve yargýcýlar
arasý güvenirlik deðerlerine sahip olduklarý görülmektedir.
Anahtar Sözcükler: N
Inter-rater Reliability of the Bender Visual Motor Gestalt Coordination Test (Second Edition) for Global, Koppitz and Recall Scoring Systems
Objectives: In various studies which are made up to the
present day, many neuropsychological tests is developed
in order to determine structural and functional disorders
in the brain. Bender Visual Motor Gestalt Coordination
Test (BGT) is one of the most commonly used figure draw
task that aimed to evaluate visual and perceptual skills.
In that study it is aimed to establish inter-rater reliability
of the Bender-Gestalt II, a new form of BGT, and to compare
the new scoring system with the traditional Koppitz
scoring system in terms of inter-rater reliability. Method:
Sample is consisted of 22 male and 23 female child and
adolescents. A newer form of the original Bender Visual
Motor Gestalt Coordination Test (BGT), Gestalt Motor
Coordination Test-II (BGT-II) is used in the study.
Protocols are evaluated by three independent raters who
are trained over Koppitz traditional scoring system and
who have field experience. Results: For Global Scoring
and Koppitz Scoring of BGT-II, internal consistency reliabilities
of three raters over mean scores are calculated. It
is found that internal consistency reliability for Global
Scoring is, Cronbach alpha=.93, for Koppitz Scoring is,
Cronbach alpha=.74. Results showed that two scoring
systems have sufficiency (Cronbach alpha >.70) for clinic
and research purposes. In addition, It is found that
inter-rater aggrement for all scoring system is very high
(for Koppitz ICC=.96; for Global ICC=.85 and for Recall
ICC=.84). Conclusion: It is seen that three scoring system
has sufficient internal consistency and inter-rater
reliability values for clinical practice.